Steunmaatregelen in coronatijd

In maart werd de Nederlandse filmsector genadeloos hard getroffen door de effecten van de COVID-19 crisis. Met ruim € 40 miljoen aan nieuwe subsidies in de eerste helft van het jaar is continuïteit geboden aan alle vormen van film en filmactiviteiten in ons land. Daarnaast heeft het Fonds met een steunpakket van inmiddels ruim € 10 miljoen de ontwikkeling, productie en distributie van films gesteund alsmede de festivals en filmtheaters. Ook is een garantieregeling pandemie met € 2,5 miljoen gecreëerd als een collectieve bestemmingsreserve die financiële zekerheid moet bieden voor de dekking van kosten vanuit eventuele pandemieschade tijdens het productieproces.

Steunpakket

Binnen het steunpakket heeft het Filmfonds tientallen filmproducties & high end series in hun financiële nood gesteund. Inmiddels is voor € 3,6 miljoen toegewezen aan de dekking van de acute financiële nood van producties en betrokken filmprofessionals alsmede de kosten voor herstart. Als onderdeel van het Steunfonds van het Filmfonds en Netflix is circa de helft van dat bedrag, € 1,8 miljoen, toegewezen als tegemoetkoming aan de honderden filmprofessionals waarvan de productie is stopgezet of uitgesteld. Een aantal producties is inmiddels ook weer opgestart of gaat binnenkort weer in productie. Ter dekking van de verdere meerkosten die daarmee gepaard gaan, zijn inmiddels nog meer aanvragen bij het Filmfonds in behandeling. Het bedrag zal daarom met nog een paar miljoen euro oplopen, alsook de druk van ons budget. 

Afgezien van de steun aan direct getroffen filmproducties en filmprofessionals is voor € 1,5 miljoen verleend aan filmproducties en projecten in alle categorieën die in het kader van Lockdown Cinema de coronatijd als uitgangspunt nemen. Ook zijn tientallen individuele filmmakers en filmprofessionals gesteund met € 0,5 miljoen aan research & ontwikkelbijdragen via de regeling R&D Film Fast Forward.

De (her)uitbreng van films, filmfestivals en distributieprogramma’s worden ondersteund met extra bijdragen. Het matchingsprogramma voor gesubsidieerde filmtheaters dat het Fonds op verzoek van het Ministerie van OCW uitvoert, is zodanig overvraagd dat het Fonds ook hier extra middelen uit het eigen budget heeft moeten vrijmaken om getroffen filmtheaters te redden. De totale financiële inspanning voor de steun aan filmtheaters was begroot op € 3,5 miljoen maar het Fonds heeft daarvoor € 1 miljoen extra - binnen de eigen middelen - vrijgemaakt. 

Garantieregeling pandemie

Om toekomstige schades te kunnen opvangen, pleiten de producentenverengingen en het Filmfonds voor een generieke regeling. Maar op dit moment is dat onzeker. Zoals eerder aangekondigd heeft het Filmfonds hiertoe een garantieregeling pandemie in het leven geroepen. Daarvoor is een basisbedrag van € 2,5 miljoen gereserveerd, maar dat is niet genoeg. De eerste afdrachten in de collectieve bestemmingsreserve vanuit producties die weer in productie gaan zijn inmiddels gedaan.

Aanvragen najaar 2020

Ook de mogelijkheden van het Filmfonds zijn niet grenzeloos. Met het oog op de toekomst wordt aanvragers van realiserings- en incentivebijdragen dit najaar dan ook verzocht de meerkosten realistisch te begroten op basis van het actuele COVID-19 protocol waarin ook de versoepelingen vertaald zijn en daarbij rekening te houden met de beperkingen die het Filmfonds binnen haar budget heeft.