Matchingbijdrage Filmtheaters (COVID-19)

In verband met de COVID-19 crisis en de daarmee samenhangende sluiting van de filmtheaters is het Fonds door het ministerie van OCW gevraagd een matchingregeling op te stellen om de filmtheaters van het Nederlands Filmtheater Overleg en een aantal vitale filmtheaters in de provincie deels te compenseren voor inkomstenderving in de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020.

Wie komt in aanmerking?

Een gesubsidieerd filmtheater dat is aangesloten bij het Nederlands Filmtheater Overleg, of met een naar het oordeel van het bestuur dragende functie in de culturele infrastructuur in de regio en een belangrijke functie in de landelijke keten. Binnen de laatste categorie aanvragers wordt voorrang verleend aan filmtheaters die gevestigd zijn in de provincies Drenthe, Zeeland en Flevoland.

Bijdrage

Het Filmfonds matcht de additionele bijdrage in het kader van de COVID-19 crisis van de gemeente en/of provincie tot maximaal 100%. De hoogte van de matchingbijdrage van het Filmfonds kan dus niet hoger zijn dan de toegezegde bijdrage van de gemeente/provincie.

De maximale hoogte van de totale subsidie voor filmtheaters; dus zowel de matchingbijdrage van het Fonds als de bijdrage van de gemeente/provincie bedraagt 45% van de eigen inkomsten van het filmtheater, gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 en blijkend uit de jaarrekeningen die betrekking hebben op die jaren. Hiervan wordt een bedrag in mindering gebracht dat gelijk is aan 25% van de (algemene) reserves van de instelling per ultimo 2018.

Per filmtheater kan door het Fonds niet meer worden verleend dan een bedrag ter hoogte van de helft van de uitkomst van de bovenstaande rekenregel, tot een maximum van € 400.000.

De bijdrage van het ministerie van OCW voor deze regeling is € 3.5 miljoen. Indien het budget van deze regeling zou worden overschreden, worden de te verlenen subsidiebedragen naar rato verlaagd tot het niveau waarbinnen het totaal beschikbare bedrag volledig kan worden benut.

Voorwaarden

  • Het filmtheater dient bij de aanvraag aan te tonen dat aan hem, in het kader van de COVID-19 crisis, een additionele financiële bijdrage door de gemeente of de provincie is, of zal worden, verstrekt. Deze additionele bijdrage moet tenminste gelijk zijn aan het aangevraagde bedrag.
  • Uit de jaarrekening van het filmtheater moet blijken dat de eigen inkomsten van het filmtheater over het jaar 2018 tenminste 15% bedragen van de totale baten van het filmtheater.
  • Het filmtheater moet in 2020, voorafgaand aan de beperkende maatregelen als gevolg van COVID-19, feitelijk actief zijn geweest.
  • Het filmtheater moet in 2017 en 2018 steun hebben ontvangen van gemeente of provincie.

Deadlines

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 10 juli 2020 17.00 uur.

Procedure

De projectbegeleider Distributie verzorgt onder leiding van de projectmanager Distributie & Marketing de toetsing van de aanvraag. Op grond van criteria en bepalingen van het Deelreglement Distributie beslist de directeur/bestuurder gelijktijdig op alle aanvragen die op tijd zijn ingediend en voldoen aan alle voorwaarden.

Het Fonds streeft ernaar de aanvraag zo snel mogelijk te behandelen, maar zal in elk geval binnen 8 weken na indiening schriftelijk berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn.

FAQ

Waarom zijn de jaren 2017 en 2018 als grondslag genomen?

De jaarcijfers over 2019 waren nog niet bij alle instellingen gereed ten tijde van de uitwerking van de steunmaatregelen van 300 miljoen.

Ik heb zowel een podium- als een filmtheaterfunctie. Waarvoor kan ik aanvragen bij het Filmfonds?
Bij het Filmfonds kun je aanvragen voor een compensatie voor de inkomstenderving op de filmtheateractiviteiten. Voor de podiumfunctie kun je een aanvraag indienen bij het Fonds Podiumkunsten.
Om de bijdrage per fonds naar behoren te kunnen matchen, dienen de betreffende gemeentes hun additionele bijdrage eveneens naar rato te splitsen. De rekenregel zal in dat geval worden toegepast op de filmtheaterinkomsten plus het daaraan toe te rekenen deel van de eigen inkomsten (in principe naar rato van de publieksinkomsten).

Het Filmfonds en het Fonds Podiumkunsten stemmen zo nodig hun besluiten onderling af.

Het is niet verplicht om bij beide fondsen aan te vragen, bijvoorbeeld als dit vanwege de toegezegde additionele eigen bijdrage niet nodig is. Of wanneer het aandeel podium c.q. film bij een multidisciplinair theater dermate klein/minimaal is dat een aanvraag bij een van beide fondsen volstaat.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Met een account kun je een digitale aanvraag indienen in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Digitaal ondertekenen aanvraagformulieren

Vanaf heden is het ook mogelijk het aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Dit vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.

Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van projecttitel, aanvraagnummer, categorie en het deelregelement - programma. Deze gegevens vind je terug onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier. 

De digitale handtekening kan worden toegevoegd met Adobe Acrobat Reader. Dit gratis programma kun je hier downloaden. Andere mogelijkheden voor digitaal ondertekenen zijn online te vinden. De handleiding voor het digitaal ondertekenen met Adobe Acrobat Reader vind je hier

Aanvraag starten

Contact