Steunmaatregel Productie: (Her)start & garantieregeling

Realisering

Naast de bijdragen uit het huidige Steunfonds filmproducties & high end series voor acute financiële knelpunten bij lopende projecten die direct door COVID-19 getroffen zijn, verleent het Filmfonds aanvullende subsidies aan majoritaire Nederlandse filmproducties en high end-series voor het (her)starten van hun productie in de periode na 10 juni 2020.

Aanvullende realiseringsbijdrage
Met aanvullende subsidies aan producties die door het Fonds in de realisering zijn gesteund kunnen de meerkosten die gepaard gaan met het werken binnen de kaders van het COVID-19 Protocol AV Sector in belangrijke mate opgevangen worden en de werkomstandigheden op de filmset zo optimaal mogelijk en onder toezicht plaatsvinden.

Garantieregeling pandemie
In afwachting van een landelijke aanpak van het pandemierisico wordt met een garantiebijdrage van het Fonds en een bijdrage vanuit de sector - een afdracht over het goedgekeurde budget in een collectieve bestemmingsreserve – financiële zekerheid geboden voor de dekking van kosten vanuit eventuele pandemieschade tijdens het productieproces.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij van een door het Fonds in de realisering gesteunde majoritaire Nederlandse filmproductie òf high-end serie die – geconfronteerd met de effecten van het COVID-19 virus - binnen de kaders van het COVID-19 Protocol AV Sector de productie (her)start.

Bijdrage

Aanvullende realiseringsbijdrage
De aanvullende realiseringsbijdrage maakt onderdeel uit van de totale subsidieverlening van het Fonds en daarmee van de daaraan verbonden voorwaarden en verplichtingen. De bijdrage is afhankelijk van het project, de complexiteit en de productiefase alsmede de financiële mogelijkheden van het Fonds. Voor producties waarbij het Fonds niet de hoofdfinancier is, zal de bijdrage aan de meerkosten naar rato van het financieringsaandeel zijn.

Garantieregeling pandemie
De hoogte bedraagt maximaal 20% van de door het Fonds goedkeurde productiekosten (kostengroepen 1200 t/m 5500) met als richtbedrag € 350.000 per project. Op basis van een periodieke evaluatie en ervaringscijfers kan het richtbedrag bijgesteld worden.

De garantieregeling pandemie wordt gedekt door enerzijds het Fonds en anderzijds door bijdragen vanuit de sector middels een afdracht over het budget. De garantieregeling geldt voor alle majoritaire Nederlandse filmproducties die met steun van het Fonds gerealiseerd worden, die door middel van afdracht over het budget een bijdrage hebben geleverd voor de dekking van de garantieregeling en die vanaf 10 juni 2020 in productie gaan. Voor high-end series waarbij het Fonds een beperkte bijdrage levert is een aanvullende dekking van de (hoofd)financier(s) een vereiste.   

Voorwaarden

De steunmaatregel Productie is een tijdelijke maatregel die geldt vanaf 10 juni 2020. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  1. Het verzoek voor een aanvullende realiseringsbijdrage wordt schriftelijk gedaan bij de betreffende afdeling van het Fonds;
  2. De meerkosten moeten in de vorm van een aanvullend bestedingsoverzicht inzichtelijk worden gemaakt, met toevoeging van kolommen waarin de kosten apart staan vermeld;
  3. Het verzoek moet gedegen worden onderbouwd met een uitgebreide toelichting waaraan de extra middelen concreet besteed worden en waarbij de aanvrager verklaart het COVID-19 Protocol AV Sector te zullen volgen. Het Fonds roept producenten nadrukkelijk op om rekening te houden met mogelijke kostenverhogende consequenties voor de postproductie.

Vanaf aanvang van de (her)start van de productie moet daarnaast in ieder geval:

     4. Het COVID-19 protocol voor de AV Sector door de aanvrager onderschreven     zijn;
     5. toezicht en voorzorgmaatregelen conform het COVID-19 protocol plaatsvinden;
     6. de productie (met uitzondering van het pandemierisico) verzekerd zijn; en
     7. een verplichte afdracht van 0,75% over de productiekosten (kostengroepen 1200 t/m 5500) in een bestemmingsreserve gedaan te zijn. Deze afdracht dient als meerkosten in de productiebegroting onder de verzekeringskosten opgenomen te zijn.

Om als filmproductie of high end series aanspraak te kunnen maken op de garantieregeling pandemie is een afdracht aan de bestemmingsreserve voorafgaande aan de (her)start van de productie verplicht. Producties die met fondssteun gerealiseerd worden maar geen afdracht doen dienen op andere wijze voor pandemierisico verzekerd of financieel gedekt te zijn.

Procedure

Aangezien een bijdrage uit deze Steunmaatregel voor de productie een aanvulling op de reeds ontvangen realiseringsbijdrage betreft wordt de aanvraag door dezelfde afdeling van het Fonds behandeld.

Het subsidiebureau toetst onder leiding van het betreffende hoofd of projectmanager de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag en adviseert over de hoogte van een bijdrage. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over het verzoek. Het Fonds streeft er naar om je binnen 2 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

De garantieregeling pandemie dient als tegemoetkoming in de kosten die tijdens de productiefase direct en aantoonbaar kunnen voortkomen uit ingrijpen van de rijksoverheid, dan wel uitval van regisseur, van essentiële castleden of hoofdpersonen, als gevolg van een eventuele pandemie (overdraagbare volksziekte) tijdens het productieproces. In geval van schade zal een externe schade-expert worden ingeschakeld en adviseert een commissie bestaande uit een fondsmedewerker, een verzekeringsexpert en een vertegenwoordiger namens de producentenverenigingen over de hoogte ervan.

Meldpunt pandemieschade

Het is belangrijk dat je de betrokken afdeling van het Fonds goed op de hoogte houdt van de ontwikkelingen tijdens het productieproces zo ook welke maatregelen je treft om schade te voorkomen dan wel te beperken. Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van concrete schade als gevolg van de pandemie die de voortgang van productie raakt dan kun je daarvan formeel melding maken bij het Fonds: meldpuntpandemie@filmfonds.nl. Het Fonds zal vervolgens contact opnemen over de verdere behandeling van de schademelding en de noodzakelijke onderbouwing ten behoeve van de schade expert.  

Subsidie aanvragen

Het verzoek voor een aanvullende realiseringsbijdrage kan als PDF-bestand ingediend worden via mailadres steunfonds@filmfonds.nl.

Contact