Lockdown Cinema

Realisering

Onderdeel van het COVID-19 steunpakket is een investering in de Rijkscultuurfondsen als extra ruimte voor projecten, werk en opdrachten voor makers. Deze eenmalige regeling richt zich op projecten die de beperkingen van de lockdown omzetten naar filmische kracht.

De bijdrage Lockdown Cinema wordt beschikbaar gesteld voor filmprojecten dan wel filmproducties in alle categorieën (zoals speelfilm, korte film, animatie, documentaire) die de huidige coronacrisis - en alle beperkingen daarbinnen - als conceptueel / inhoudelijk uitgangspunt nemen én die in principe productioneel nog dit jaar kunnen worden gerealiseerd. Het betreft een bijzondere realiseringsbijdrage van het Fonds in deze ongekende en unieke tijd.

In aanmerking komen filmprojecten of filmproducties waaraan een regisseur verbonden is die
- is afgestudeerd aan een erkende beroepsopleiding voor film óf
- tenminste één vrije, niet in opdracht geproduceerde, filmproductie op zijn naam heeft
staan die professioneel openbaar is gemaakt.

Wie komt in aanmerking?

Wanneer de beoogde fondsbijdrage lager is dan € 30.000 kan de regisseur zelf de aanvrager zijn, onder de voorwaarde dat deze naar het oordeel van het bestuur genoeg aantoonbare productie-ervaring heeft. 

Voor overige projecten of filmproducties wordt een aanvraag gedaan door een productiemaatschappij vertegenwoordigd door een producent, die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van tenminste één vrije niet in opdracht geproduceerde filmproductie die professioneel in Nederland openbaar is gemaakt.

De producent en regisseur zijn niet dezelfde persoon

Bijdrage

De hoogte van de fondsbijdrage is afhankelijk van de aard en omvang van het filmproject of filmproductie waarbij rekening gehouden wordt met de geldende richtbedragen voor categorieën van het Fonds, zij het in het geval van speelfilm gemaximeerd tot € 500.000.

De bijdrage dient ter dekking van alle kosten die samenhangen met de realisering, promotie en distributie en stelt de aanvrager in staat om het project in principe voor het jaareinde op te leveren en uit te brengen.

Deadlines

Deadline aanvraag: vrijdag 26 juni om 17.00 uur.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Het bestuur besluit mede op basis van het advies van de hoofden Screen NL en New Screen NL, de projectmanager Productie en eventueel filmconsulenten welke projecten in aanmerking komen.

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de uitbreng of vertoningsplatforms. De opzet van de productie, het te volgen traject en het budget kan naar eigen inzicht worden ingevuld. De Oplevering van het filmproject of de filmproductie vindt plaats in afstemming met het Fonds.

Het subsidieplafond is vastgesteld op totaal € 1.500.000 euro.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door een aanvraag in de desbetreffende categorie te starten. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Met een account kun je een digitale aanvraag indienen in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

*Let op: Ondanks het reguliere formulier dat bij deze aanvraag hoort, geldt het verzoek het formulier in te vullen waar mogelijk. In het kader van de strakke deadline van deze COVID-19 regeling, is het invullen van 'niet bekend' bij vragen waarvan de informatie nog onbekend is, voldoende. Bij vragen hierover kun je contact opnemen met de hiervoor aangewezen contactpersoon.

Digitaal ondertekenen aanvraagformulieren

Vanaf heden is het ook mogelijk het aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Dit vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.

Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van projecttitel, aanvraagnummer, categorie en het deelregelement - programma. Deze gegevens vind je terug onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier. 

De digitale handtekening kan worden toegevoegd met Adobe Acrobat Reader. Dit gratis programma kun je hier downloaden. Andere mogelijkheden voor digitaal ondertekenen zijn online te vinden. De handleiding voor het digitaal ondertekenen met Adobe Acrobat Reader vind je hier

Aanvraag starten

Contact