R&D regeling Film Fast Forward

Ontwikkeling

Onderdeel van het COVID-19 steunpakket is een investering in de Rijkscultuurfondsen als extra ruimte voor projecten, werk en opdrachten voor makers. Film Fast Forward richt zich direct op individuele scenaristen, regisseurs en heads of departments aan wie eigenzinnige, ambitieuze en oorspronkelijke verhalen ontspruiten.

De bijdrage voor Research & Development wordt beschikbaar gesteld voor de research en eerste ontwikkelingsfase van een verder uit te werken filmidee voor een oorspronkelijke filmproductie of high end serie (dus geen remake, sequel, boekverfilming, enz.) dat niet eerder is ingediend bij het Fonds.

Wie komt in aanmerking?

Individuele scenaristen of regisseurs met minimaal 1 eerder uitgebrachte speelfilm, lange animatiefilm, lange documentaire, high end dramaserie of hybride productie op hun naam kunnen een aanvraag indienen voor een nieuw filmidee in dezelfde categorie. Scenaristen en regisseurs kunnen individueel aanvragen maar ook als team of in combinatie met Head(s) of Department.

Bijdrage

  • Maximaal € 10.000 per geselecteerd filmidee van één aanvrager
  • Maximaal € 15.000 per geselecteerd filmidee in teamverband

De bijdrage voor Research & Development staat los van de reguliere ontwikkelingsbijdragen die het Fonds verstrekt, en zal dus bij een eventuele verdere aanvraag voor het project bij het Fonds niet in mindering worden gebracht op het totaal aan te vragen ontwikkelingsbedrag.

Deadlines

Deadline: vrijdag 26 juni om 17.00 uur. Uitslag: medio juli.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

De aanvraag beslaat maximaal 3 A4:

  • Filmidee (titel, logline of beknopte synopsis)
  • Motivatie en beoogde besteding bijdrage en tijdpad
  • Korte CV(‘s) van de betrokken aanvrager(s) waaruit de eerdere filmervaring blijkt

Een externe commissie van 3 personen onder voorzitterschap van het Fonds selecteert de filmideeën. Het bedrag wordt gelijk vastgesteld en betaalbaar gesteld onder de verplichting dat de uitwerking conform aanvraag plaatsvindt.

Binnen een jaar na toekenning moet een kort werkverslag opgeleverd worden.

Het subsidieplafond van deze regeling is vastgesteld op totaal € 500.000 euro.

Veelgestelde vragen

Hoe ga ik om met de belasting als ik geld voor een project ontvang van het Fonds?
De productiesubsidies die het Fonds verleent (aan productiemaatschappijen) hebben het karakter van een exploitatiesubsidie. Deze is niet onderworpen aan omzetbelasting. Om deze reden wordt bij toekenning van het subsidiebedrag geen rekening gehouden met omzetbelasting. Als het subsidiebedrag op enig moment toch, geheel of gedeeltelijk, onderworpen aan omzetbelasting blijkt te zijn, dan wordt het subsidiebedrag door het Fonds niet verhoogd. Het risico dat het subsidiebedrag is onderworpen aan omzetbelasting wordt dus door de ontvanger hiervan gedragen. Elke subsidieontvanger heeft een eigen verantwoordelijkheid om het karakter van de subsidie voor omzetbelastingdoeleinden te toetsen, of bij twijfel hierover advies in te winnen. Het Fonds toetst niet in individuele gevallen of subsidies zijn onderworpen aan omzetbelasting.
 
Als de bijdrage van het Fonds bruto aan een individuele aanvrager wordt uitgekeerd, dan is dat een bruto bedrag en zijn er dus geen belastingen en/of premies volksverzekeringen ingehouden. Deze bijdragen moeten door de aanvrager zelf als inkomen op het aangiftebiljet worden opgegeven. Gemaakte beroepskosten kunnen worden afgetrokken, zodat alleen belasting wordt betaald voor dat deel van de subsidie dat niet is gebruikt om de beroepskosten te dekken. Het Fonds kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het in gebreke blijven van de aanvrager om de bijdrage op de juiste wijze als inkomen op te geven.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Met een account kun je een digitale aanvraag indienen in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Digitaal ondertekenen aanvraagformulieren

Vanaf heden is het ook mogelijk het aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Dit vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.

Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van projecttitel, aanvraagnummer, categorie en het deelregelement - programma. Deze gegevens vind je terug onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier. 

De digitale handtekening kan worden toegevoegd met Adobe Acrobat Reader. Dit gratis programma kun je hier downloaden. Andere mogelijkheden voor digitaal ondertekenen zijn online te vinden. De handleiding voor het digitaal ondertekenen met Adobe Acrobat Reader vind je hier

Aanvraag starten

Contact