Steunfonds Filmproducties & High-End Series

Realisering

De filmproductie in Nederland is zwaar getroffen door de effecten van het COVID-19 virus. Producties liggen stil en de continuïteit van filmprofessionals en filmbedrijven staat onder grote druk. Dankzij de publiek-private partnerschap met Netflix kunnen vanuit een gezamenlijk steunfonds acute knelpunten bij getroffen producties worden gesteund, zonder dat bijdragen voor toekomstige projecten onder druk komen te staan.De samenwerking krijgt uitvoering binnen de kaders die het Fonds heeft aangekondigd en vindt plaats binnen een geoormerkte regeling: het Steunfonds Filmproducties en high-end series. Hiermee kan een aanvullende realiseringsbijdrage worden aangevraagd, die direct ten goede komt aan het opvangen van acute kosten van de producties en daarbij getroffen filmprofessionals en filmbedrijven. Deze mogelijkheden zijn gelijk voor alle filmproducties – van speelfilms tot documentaires tot immersieve producties - en high-end series die met steun van het Fonds – selectief en/of via de Incentive - tot stand komen.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij van een door het Fonds in de realisering gesteunde filmproductie òf high-end serie die direct door de effecten van COVID-19 getroffen is in de preproductie, productie of postproductie.

Welke kosten worden vergoed?

Door het aanbieden van een aanvullende bijdrage, investeren Netflix en het Filmfonds samen via de producenten in de filmprofessionals die betrokken zijn bij de uitvoering van producties. De productiemaatschappij kan een beroep doen op een aanvullende realiseringsbijdrage voor COVID-19 gerelateerde kosten, niet voor het opvangen van andere knelpunten in financiering of de productie die vóór maart 2020 zijn opgetreden. De aanvullende bijdrage moet aantoonbaar aangewend worden voor de filmprofessionals en filmbedrijven betrokken bij de uitvoering van de productie.

Producenten kunnen direct een aanvraag doen voor hold-dagen van cast- en crewleden en het nakomen van financiële verplichtingen en vergoedingen van filmprofessionals en filmbedrijven alsmede voor het opvangen van acute kosten in het belang van de productie en de mogelijke voortgang. Ook kosten voor extra technische voorzieningen die het postproductietraject kunnen overbruggen, komen in aanmerking voor vergoeding. De checklist remote post biedt een overzicht aan mogelijkheden die kunnen worden overwogen.

Het nieuwe steunfonds is een verruiming en daarmee een vervanging van eerder aangekondigde maatregelen ter dekking van de extra kosten in realisering. Indien de consequenties en mogelijke randvoorwaarden voor een doorstart van de productie of post-productie op dit moment echter nog niet te overzien zijn, kan voor alle door het Fonds gesteunde  producties in een later stadium nog wel een aanvullende realiseringsaanvraag gedaan worden voor de extra kosten die met hernieuwde opzet of aanpassingen gemoeid zijn.

Bijdrage

Afhankelijk van het project en de productiefase zullen de extra (pre-/post-)productiekosten sterk uiteenlopen. Het Fonds zal dan ook per project een afweging maken in welke mate een extra inspanning binnen de beschikbare middelen kan worden gedaan. Met de verlening van de aanvullende bijdrage houdt het Fonds rekening met de omvang en complexiteit en de mate waarin de productie internationaal gecoproduceerd wordt.

Onderstaande bedragen zijn dan ook indicatief:

 • € 50.000 tot € 100.000 voor speelfilms, lange animatiefilms en high-end series
 • € 25.000 tot € 50.000 voor lange documentaires en filmproducties
 • € 25.000 voor korte films

De richtbedragen voor het steunfonds zijn ook terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Voorwaarden

Het steunfonds filmproducties & high-end series is een tijdelijke maatregel die geldt vanaf 1 maart tot 1 december 2020. Voor het aanvragen van een aanvullende realiseringsbijdrage gelden de volgende voorwaarden:

 1. Het verzoek wordt schriftelijk gedaan bij de betreffende afdeling van het Fonds;
 2. De aanvullende bijdrage dient ter dekking van;
  1. het doen van tegemoetkomingen richting crew, cast en filmbedrijven, nu werkzaamheden geen voortgang kunnen hebben;
  2. de extra kosten en werkzaamheden gericht op de uitvoering en continuïteit van de productie. 
 3. De kosten moeten in de vorm van een aanvullend bestedingsoverzicht inzichtelijk worden gemaakt, met toevoeging van kolommen waarin de extra kosten apart staan vermeld. In beginsel kan het eigen, aan het standaard begrotingsmodel van de Incentive gekoppelde, cost report van de producent daarvoor gebruikt worden. Als alternatief biedt het Fonds ook een model cost report Steunfonds dat daarvoor gebruikt kan worden.
  Het cijfermatige inzicht geeft:
  • Een uitsplitsing van kosten over verschillende budgetcodes conform begrotingsmodel
  • Het oorspronkelijk budget, werkbudget en extra ‘covid-19’ gerelateerde kosten
  • Naam van crew- of castlid of leverancier
  • Opmerkingen en onderbouwing bij de betreffende post
 4. De aanvraag moet worden ingediend met een gedegen toelichting waaraan de extra middelen concreet besteed worden;
 5. De producent kan in het bestedingsoverzicht ook vergoedingen opnemen voor de hold-dagen van cast- en crewleden en het nakomen van financiële verplichtingen die waren opgenomen in de oorspronkelijke planning van de (pre)productie zoals een vergoeding bij aanvang opnamen. Gezien de middelen beperkt zijn gaan we er vanuit dat daarbij de afspraken met derden enigszins met elkaar en ten opzichte van de beschikbare middelen in balans zijn. De producent moet een inschatting maken voor degelijke, marktconforme en billijke vergoedingen en deze inzichtelijk maken;
 6. De producent is verantwoordelijk voor correcte en spoedige doorbetaling van de vergoedingen aan de betreffende filmprofessionals en filmbedrijven;
 7. Het Fonds roept producenten nadrukkelijk op om rekening te houden met mogelijke kost verhogende consequenties voor het postproductietraject en het gereserveerde budget voor postproductie niet aan te spreken voor financiële tegenvallers;
 8. Ook kosten voor extra technische voorzieningen die het postproductietraject kunnen overbruggen, komen in aanmerking voor vergoeding. De checklist remote post biedt een overzicht aan mogelijkheden die kunnen worden overwogen.

Procedure

Gezien een bijdrage uit het Steunfonds een aanvulling op de reeds ontvangen realiseringsbijdrage betreft wordt de aanvraag door dezelfde afdeling van het Fonds behandeld.

Het subsidiebureau toetst onder leiding van het betreffende hoofd of projectmanager de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag en adviseert over de hoogte van een bijdrage. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 2 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

Veelgestelde vragen

Wanneer gaat de steunmaatregel in werking?

Het steunfonds filmproducties & high-end series is een tijdelijke maatregel die geldt voor producties die sinds de COVID-19 crisis vanaf 1 maart tegen knelpunten aanlopen tot 1 december 2020. 

Bij wie kan ik de aanvraag indienen?

Via de afdeling die je productie al in behandeling heeft. Het betreft immers een aanvullende aanvraag op een eerder door het Fonds verleende realiseringsbijdrage via Incentive, Screen NL of New Screen NL. Voor algemene vragen kun je terecht op email adres: steunfonds@filmfonds.nl

Kan ik als freelancer ook een aanvraag indienen?

Nee, de aanvraag is gekoppeld aan een eerder verleende realiseringsbijdrage. De aanvraag loopt dus via de producent van de filmproductie of high-end TV serie waaraan je werkt. Op deze manier kunnen bijdragen het snelst worden uitgekeerd. De procedure is zo eenvoudig mogelijk gemaakt, zodat de toekenningen ook zo snel mogelijk gedaan kunnen worden. Producenten moeten aantonen dat de toegekende bijdragen ook daadwerkelijk bij getroffen freelancers terechtkomen.

Welke stappen kan ik als freelancer van een stilgelegde of uitgestelde productie ondernemen?

Neem contact op met de producent van de betreffende productie. Via hen komt de aanvraag bij ons terecht.

Geldt deze maatregel ook voor producties die geen fondsbijdrage hebben?

Deze maatregel is voor alle filmproducties – van speelfilms tot immersieve producties en documentaires als ook de high-end TV series die met steun van het Fonds – selectief en/of via de Incentive - tot stand komen.

Is er een verplichting naar Netflix toe?

Nee, Netflix doet de bijdrage belangeloos.

Hoe lang duurt het voordat de bijdrage betaald wordt?

We streven naar een zo spoedig mogelijke behandeling – ongeveer twee weken - zodat de producent ook zo snel mogelijk daarna kan beschikken over de extra middelen.  Het hangt per geval af of dat ook binnen dat strakke tijdsvlak lukt. 

Hoe weten jullie zeker dat de toelagen bij de juiste personen terecht komen?

De producent geeft in een gedetailleerde onderbouwing aan waar de acute  knelpunten in de productie en met name binnen crew, cast en filmbedrijven zitten. Aangezien de middelen beperkt zijn, zal er een balans gevonden moeten worden voor de inzet van deze middelen onder de betrokken filmprofessionals en waar de nood het grootst is. 

Is er door het in werking stellen van het Steunfonds dit jaar minder budget beschikbaar voor het toekennen van de reguliere Fondsbijdragen? 

Vooralsnog kunnen we met de extra middelen van Netflix en verschuivingen in de begroting het budget voor onze reguliere regelingen zoveel mogelijk handhaven.

Toegekende projecten binnen het Steunfonds Filmproducties & High-End Series

De eerste toekenningen binnen het COVID-19 Steunfonds zijn:

 • BO (Joost van Ginkel, PRPL)
 • De Wraak van Knor (Mascha Halberstad, Viking Film)
 • To Unveil a Star (Juul Hondius, Dutch Mountain Film)
 • Do Not Hesitate (Shariff Korver, Lemming Film)
 • Cannabis: Opkomst en Ondergang van een Cannabis Koning (Robert Oey, Arjan Sinninghe Damsté, Topkapi Nonfiction)
 • Sleep. (Jan-Willem van Ewijk, The FilmKitchen)
 • Vliegende Hollanders (Joram Lürsen, Topkapi TV)
 • Mijn Beste Vriendin Anne Frank (Ben Sombogaart, Fatt Productions)
 • Engel (Dennis Bots, Incredible Film)
 • IRA: The Spectacular (Willem Bosch, Pieter Kuijpers, Pupkin Film)
 • Zwaar Verliefd! 2 (Marc Willard, Tom de Mol Productions)
 • Ibinu (Dwight Fagbamila, Ven Film, Studio Ruba)
 • De Stamhouder (Diederik van Rooijen, Column Projects)
 • Coach Cartier (Sven Prince, Dutch Mountain Film)
 • Benelux (Christian Tafdrup, OAK Motion pictures)
 • Foster (Jordi Wijnalda, Dutch Mountain Film)
 • Snorrie (Victoria Warmerdam, OAK Motion pictures)
 • Saturn Return (Daphne Lucker, Keplerfilm)
 • Shadow Game (Eefje Blankevoort, Witfilm)
 • Methusalem (Floor van der Meulen, Keplerfilm)
 • Random Access Memory #1409 (Avinash Changa, We Make VR)
 • Human Playground (Tomas Kaan, NL Film & TV)

Meer informatie vind je op de pagina Toegewezen bijdragen

Subsidie aanvragen

De aanvraag kan als PDF-bestand, inclusief de financiële bijlagen in Excel (zie 'Voorwaarden'), worden ingediend via mailadres steunfonds@filmfonds.nl.

 

Contact