Talentontwikkeling in de regio

Er kan aangevraagd worden voor een op film gerichte en projectmatig opgezet professioneel talentontwikkelingstraject buiten het directe maakproces om, door middel van training en/of een traject ‘’on the job’’ binnen het maakproces. Het traject biedt aan beginnende en ervaren Nederlandse filmprofessionals ruimte om zich professioneel verder te ontwikkelen en sluit aan op de specifieke behoeften en opleidingen in de betreffende regio. Trajecten in de verschillende regio’s vullen elkaar aan en borgen onderlinge afstemming c.q. samenwerking. Trajecten die ruim aandacht hebben voor diversiteit hebben de voorkeur.

Talentontwikkeling in de regio is opgezet ter versterking en stimulering van de landelijke gespreide infrastructuur voor talentontwikkeling.

Het Filmfonds wil hiermee de diversiteit aan makers en verhalen stimuleren en de mogelijkheden verruimen voor filmprofessionals om hun werkpraktijk te ontwikkelen in de omgeving waar ze zijn opgeleid. Het Fonds richt zich specifiek op trajecten die worden georganiseerd op knooppunten van audiovisuele opleidingen, regionale en lokale omroepen, filmtheaters en festivals en lokale/regionale film commissions en fondsen, waarbij de samenwerking tussen partijen de impact en duurzaamheid van trajecten vergroot.


  

Wie komt in aanmerking?

Een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon (dus geen eenmanszaak of VOF) met een sterke regionale binding, die aantoonbaar beschikt over kennis en kunde om professionele trainingen en/of activiteiten gericht op deskundigheidsbevordering aan te bieden aan filmprofessionals. Van de aanvrager wordt verwacht dat deze actief samenwerkt met andere film- en audiovisuele mediaorganisaties in de regio.

Voorwaarden

Uitsluitend talentontwikkelingstrajecten door middel van training buiten het directe maakproces om en/of trajecten die talentontwikkeling ‘’on the job’’ (binnen het maakproces) stimuleren voor filmprofessionals binnen een afgebakende regio en periode die voldoen aan de volgende voorwaarden komen voor een bijdrage in aanmerking:

 • er wordt ruimte geboden aan beginnende en/of ervaren Nederlandse filmprofessionals om zich verder te ontwikkelen in de regio;
 • er wordt aangesloten op de specifieke behoeften en reeds bestaande opleidingen in de betreffende regio;
 • het traject vormt een aanvulling op de bestaande talent labs en talentontwikkelingstrajecten;
 • het traject heeft een looptijd van enkele maanden tot maximaal een jaar;
 • het traject is opgebouwd uit onderdelen waarbij verdieping van kennis of van een filmproject via workshops worden afgewisseld met periodes van bijvoorbeeld zelfstudie, ontwikkeling en presentatie- en netwerkmomenten en/of de mogelijkheid biedt tot het maken van een (korte) filmproductie om daarmee filmmakers de kans te bieden ervaring op te doen en een volgende stap te kunnen maken in hun professionele carrière;
 • het traject is gericht op speelfilm/drama, documentaire, animatiefilm of onderzoek & experiment, en;
 • er wordt aantoonbaar samengewerkt - en een knooppunt gevormd - met partners in de regio zoals audiovisuele opleidingen, broedplaatsen, filmfestivals, filmtheaters, regionale en/of lokale film commissions en eventuele regionale en/of lokale fondsen die zich bezighouden met het opleiden van audiovisuele makers, talentontwikkeling, filmproducties, filmvertoning en/of het organiseren van een (regionaal) filmfestival.

Bijdrage

Maximaal 75% van de begroting met een maximum bijdrage van € 50.000 per jaar als projectsubsidie voor de inrichting en uitvoering van een trainings- en/of talentontwikkelingsprogramma.

De dekking van de overige 25% met inkomsten dient vanuit de regio en/of gemeente dan wel aantoonbaar uit eigen middelen, andere fondsen en/of private financiers te worden geïnvesteerd.

Toelichting aanvrager

De aanvrager geeft door middel van een toelichting (maximaal 15 A4, zonder foto’s, genummerde pagina’s) bij het aanvraagformulier concreet antwoord op de volgende vragen:

 • Welke activiteiten en/of trainingen voor filmprofessionals uit de regio heeft de aanvrager eerder verricht en met welke resultaten (mag ook verwijzing zijn naar (passages in) jaarverslagen)?
 • Wat is de doelgroep binnen de regio waar de activiteit zich op zal richten en met welk doel?
 • Op welke manier wordt invulling gegeven aan het talentontwikkelingstraject, zowel inhoudelijk als wat betreft de planning en organisatie?
 • Wat is de begroting, het financieringsplan, welke partners dragen in de kosten bij en welk bedrag wordt bij het Filmfonds aangevraagd?
 • Op welke afgebakende regio heeft de activiteit betrekking?
 • Welke audiovisuele opleidingen, broedplaatsen, filmfestivals, filmtheaters, regionale en/of lokale film commissions en eventuele regionale en/of lokale fondsen die zich bezighouden met het opleiden van audiovisuele makers, talentontwikkeling, filmproducties, filmvertoning en/of het organiseren van een (regionaal) filmfestival zijn aan het traject verbonden als samenwerkingspartner? (Intentieverklaringen en/of overeenkomsten graag toevoegen).
 • Welke ervaren filmprofessionals en/of experts (met kort CV) worden als docent/coach/spreker/trainer/begeleider betrokken?

Deadlines

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Een speciaal voor deze regeling samengestelde externe commissie draagt zorg voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling van de aanvragen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Filmfonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

De commissieleden voor Talentontwikkeling in de Regio zijn Sam Yazdanpanna en Esther van Driesum.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmactiviteit nog eenmaal in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.Aanvraag starten

Contact