Wat is het beleid van het Fonds en hoe gaat het Fonds om met de constante veranderingen in de sector?

De audiovisuele sector staat onder grote druk. Door de radicale veranderingen onder invloed van digitalisering verschuiven inkomsten uit exploitatie steeds verder naar het eind van de waardeketen, waar grote internationaal opererende spelers de markt domineren. Gevolg is dat investeringen van marktpartijen als filmdistributeurs, sales agents en omroepen fors teruglopen. Dit wordt versterkt door de omvang van illegaal up- en downloaden. Ook is de toegang tot publieke middelen afgenomen en is de infrastructuur in de film- en av-sector uitgedund. Zo verdwenen ontwikkelplekken voor talent als het NIAF en Binger Filmlab en andere zelfstandige fondsen, zoals het Rotterdam Mediafonds (2012) en het Mediafonds (2017). Met de implementatie van de Netherlands Film Production Incentive in 2014, is een deel van de achteruitgang opgevangen.

De impact van de veranderingen in de markt is echter dermate groot dat de druk op publieke middelen steeds verder toeneemt. De kwaliteitseisen van het publiek, dat overal en altijd toegang heeft tot een explosief gestegen aanbod, worden tegelijkertijd steeds hoger. Om internationaal aan sluiten is verhoging van de diversiteit en kwaliteit van producties van eigen bodem nodig én vergroting van de (inter)nationale zichtbaarheid en impact ervan. Dit vergt overheidsingrijpen met beleid- en regelgeving op meerdere terreinen vanwege de complexiteit van de sector om de positie van producties van eigen bodem te versterken. In de strategische agenda van het beleidsplan doet het Filmfonds hiervoor een aantal voorstellen. Lees het Beleidsplan 2017-2020 hier.

Bij het ter perse gaan van het beleidsplan 2017-2020 in januari 2016 kon de sector nog bogen op sterke resultaten van het bioscoopbezoek aan Nederlandse films in de drie voorliggende jaren (respectievelijk 6,3 miljoen bezoekers in 2013, 6,4 miljoen in 2014 en 6,2 miljoen in 2015). Desalniettemin waarschuwde het Fonds voor een verschuiving in het aanbod naar meer format-gedreven laagdrempelige projecten, die sprak uit aanvragen voor nieuwe projecten bij met name de semi-automatische Suppletieregeling. Terwijl om op te vallen binnen het grote internationale aanbod, juist van belang is dat films zich onderscheiden en van hoge kwaliteit zijn. Tegen deze achtergrond kondigde het Fonds aan het budget voor de semi-automatische Suppletieregeling terug te brengen, omdat deze niet langer zijn doel bereikte.

Om de druk op een gedegen en ambitieus ontwikkel- en productieproces van films tegen te gaan en focus te houden op verhoging van de kwaliteit en diversiteit van het filmaanbod in alle categorieën, heeft het Fonds de koers verlegd. Binnen het financiële kader en het eigen fondsinstrumentarium wordt niet alleen meer selectieve financiering vrij gemaakt voor een kleiner aantal films, maar is door verschuiving ook het totale budget voor ontwikkeling van projecten verhoogd. Daarmee beoogt het Fonds tegenwicht te bieden aan de voortdurende druk om te snel in productie te gaan, en ruimte te stimuleren voor creatieve, artistieke en productionele voorbereiding in de ontwikkelingsfase. Ook wordt er meer ruimte gemaakt voor talentontwikkeling via training buiten het maakproces om, en voor (nieuwe vormen van) distributie.

Lees het Beleidsplan 2021-2024 hier.