Ontwikkeling mainstream speelfilm en lange animatiefilm

Speelfilm - Animatie - Screen NL - Ontwikkeling

Ontwikkeling van een nieuwe Nederlandse mainstream speelfilm of lange animatiefilm die het ambitieniveau heeft om in kwaliteit en toegankelijkheid een breed publiek in Nederland aan te trekken.

Een commissie van het Fonds selecteert de projecten. U kunt ook kiezen voor de aanvraagmogelijkheid Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm, waarbij uw aanvraag niet wordt voorgelegd aan een commissie, maar wordt beoordeeld door een filmconsulent.

Aanvragen is mogelijk voor de volgende fasen van ontwikkeling:

  • Scenario-ontwikkeling: om direct tot een goede scenarioversie te komen.
  • Artistieke ontwikkeling: de definitieve uitwerking van het scenario en het onderzoeken en bepalen van de visuele stijl en de creatieve en technische aspecten. In deze fase dient een regisseur aan het project verbonden te zijn.
  • Productieontwikkeling: de uitwerking van de productionele en financieel-zakelijke opzet ter voorbereiding op de eventuele realisering.

Tussen scenario- en artistieke ontwikkeling vindt een verdere selectie plaats. Uitsluitend filmplannen die zodanig overtuigend artistiek uitontwikkeld zijn dat de kans op realisering groot is, komen in aanmerking voor een bijdrage voor productieontwikkeling.

Ook kunt u kiezen om een aanvraag voor ontwikkeling in te dienen voor een van de speciale (samenwerkings-) projecten, zoals De Oversteek en Cinema Junior.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk en ervaring op gebied van speelfilm. De producent is niet dezelfde persoon als de regisseur van de film.  

Bijdrage

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Scenario-ontwikkeling
Scenarist: max. € 17.500 bij debuutfilm
Scenarist: max. € 22.500 bij tweede of volgende film
Scriptcoach/Regisseur: max. € 2.500 (indien niet dezelfde persoon als scenarist)
Animatie (> 60 min.): max. € 10.000 ten behoeve van concept art, karakterontwikkeling en beat-/storyboard
Producent: max. 15% aan producers fee & overhead over de totaal door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten

Artistieke ontwikkeling
De bijdrage Artistieke ontwikkeling is voor de creatieve en technische uitwerking van het scenario, en moet besteed worden aan het onderzoeken en bepalen van de visuele stijl en de creatieve en technische aspecten. Daarbij moet gedacht worden aan het betrekken van gespecialiseerde crewleden, production design, verkennend locatieonderzoek, cameratests, storyboard, proefopnamen, uitwerking van special en/of visual effects en eerste casting hoofdrollen. Ook kan er, in het geval van een lange animatiefilm, een bijdrage voor een animatic aangevraagd worden.

Voor een aanvraag voor artistieke ontwikkeling dient de aanvraag mede ondersteund te worden met intenties van een omroep en/of filmdistributeur en/of andere private partij ten aanzien van de uitbreng en publiekspotentie.

Scenarist: max. € 22.500 bij tweede of volgende speelfilm max. € 17.500 bij debuutfilm
Scriptcoach/ Regisseur: max. € 2.500 (indien niet dezelfde persoon als de scenarist)
Creatieve en technische uitwerking: max.  € 15.000
Producent: max. 15% aan producers fee & overhead over de totaal door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten
Animatie (> 60 min.) max. € 40.000 – Animatic

Productie-ontwikkeling
In deze fase gaat het om een breakdown en productieplanning, het betrekken van coproducenten en het onderzoeken van financieringsmogelijkheden, de gedetailleerde uitwerking van de productiebegroting en passend financieringsplan. Daarnaast is er een beperkt bedrag beschikbaar voor een laatste bewerking (polish) van het scenario.

Productioneel-financiële uitwerking: max. € 22.500, incl. max. 15% aan producer's fee & overhead en inclusief een eventuele polish van het scenario (€ 2.500).

FAQ

Hoeveel budget is er beschikbaar voor ontwikkeling van filmproducties?

Ten tijde van cultuurbezuinigingen in 2013 heeft het Fonds scherpe keuzes moeten maken om in te spelen op de verlaging van het budget en verzwaring van taken. Daarbij is bewust het budget voor ontwikkeling ontzien. Dit vanuit de visie dat de ontwikkelingsfase van het grootste belang is om projecten artistiek-inhoudelijk optimaal te ontwikkelen en vervolgens productioneel en zakelijk voor te bereiden alvorens tot realisering over te gaan.

Het Fonds heeft het budget niet alleen op niveau gehouden, maar heeft het zelfs stapsgewijs verhoogd van 1,46 miljoen euro in 2013 naar € 4,5 miljoen euro in 2019. Daarnaast zijn er ook hogere bijdragen per project beschikbaar. De bijdrage voor de scenarist is verhoogd en er zijn onder meer ook bijdragen beschikbaar voor de betrokken regisseur en het betrekken van coaches en andere experts in de ontwikkelingsfase.

Ontwikkelingsbudget

Welke mogelijkheden zijn er voor het indienen van een ontwikkelingsaanvraag voor speelfilm en lange animatiefilm?

Het Fonds biedt verschillende aanvraagmogelijkheden.  

Er kan een aanvraag worden gedaan voor  Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm. De aanvraag wordt dan beoordeeld door een filmconsulent. 

Indien de speelfilm of lange animatiefilm een mainstreamfilm betreft heeft dan heeft de aanvrager (producent) de keuze om een aanvraag te doen voor of wel Ontwikkeling Speelfilm en lange animatiefilm, waarbij de aanvraag door een filmconsulent wordt beoordeeld, of voor Ontwikkeling mainstream speelfilm en lange animatiefilm. In dit laatste geval wordt de aanvraag beoordeeld door een adviescommissie.

In beide gevallen vindt de beoordeling plaats op basis van dezelfde inhoudelijke en zakelijke criteria, maar gezien de focus van de regeling voor mainstream film wordt bij de behoordeling door de adviescommissie expliciet gelet op de onderbouwing van het beoogde brede publieksbereik en op de inspanning van de betrokken marktpartijen.

Er zijn daarnaast speciale programma’s en samenwerkingsprojecten gericht op de ontwikkeling van speelfilm en lange animatiefilm zoals De Oversteek, Cinema Junior en Talentontwikkeling in Internationale Context. Binnen deze trajecten worden projecten vanaf het beginstadium van ontwikkeling gesteund. Ook is er ruimte voor het betrekken van coaching en zijn er opslagen voor de producenten. Bij Talentontwikkeling in Internationale Context wordt er daarnaast een bedrag beschikbaar gesteld voor een internationaal traject op maat voor elk lid van het betrokken team.

Ook is er Slatefunding voor speelfilm beschikbaar. Een slate wordt voor een periode van twee jaar beschikbaar gesteld voor de scenario- en artistieke ontwikkeling van meerdere filmplannen.

Tenslotte is het budget voor New Screen Low Budget  met ingang van 2019 verruimd en de financiële bijdrage per film verhoogd. Het is daarbij mogelijk om voorafgaand aan de realisering een bijdrage aan te vragen van maximaal € 25.000 voor de artistieke en/of productionele ontwikkeling van een project indien dit cruciaal is.

Kan een scenarist ook zelf een ideecheck of aanvraag voor scenario-ontwikkeling doen?

Een scenarist die eerder hoofdverantwoordelijk is geweest voor minimaal één verfilmd scenario van een speelfilm of lange animatiefilm, die in de bioscoop is uitgebracht, kan een ideecheck doen en ook zelfstandig een aanvraag indienen voor scenario-ontwikkeling, Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm (beoordeling door één van de filmconsulenten). Vanaf de fase van artistieke ontwikkeling moet de aanvraag door een producent gedaan worden en moet een regisseur aan het project verbonden zijn.

Een scenarist die zijn debuutfilm nog moet schrijven kan alleen via een producent een aanvraag indienen. Er kan ook een aanvraag worden ingediend voor training ten behoeve van talent-ontwikkeltrajecten buiten het maakproces om, zoals labs of ateliers.

Welke fasen zijn er voor een reguliere aanvraag voor de scenario-ontwikkeling van speelfilms en lange animatiefilms?

Voor speelfilms en lange animatiefilms verloopt de ontwikkeling in drie fases, waarmee meer financiële armslag en ruimte aan teams wordt geboden. Tegelijkertijd vraagt het Filmfonds focus, kwaliteit en een hoog ambitieniveau in elke fase van ontwikkeling. De hoogte van de bijdrage voor de scenarist is in de fase van scenario-ontwikkeling en artistieke ontwikkeling gelijk.

1. Scenario-ontwikkeling

In de eerste fase kan een aanvraag worden gedaan om direct tot een goede scenarioversie inclusief treatment te komen. Een aanvraag kan zoals gebruikelijk worden gedaan door een producent namens het betrokken creatieve team. Daarnaast is het in deze fase ook mogelijk voor een scenarist die eerder hoofdverantwoordelijk is geweest voor een speelfilm of lange animatiefilm, die in de bioscoop is uitgebracht, zelfstandig aan te vragen. De aanvraagmogelijkheid voor de Vrijplaats voor Ervaren Scenaristen zoals deze vóór 1 mei bestond is hiermee komen te vervallen.

De daaropvolgende fase van projectontwikkeling is voor speelfilm en lange animatiefilm verdeeld in artistieke ontwikkeling en productieontwikkeling. In deze fasen verlopen aanvragen via de producent en moet er ook een regisseur aan het project verbonden zijn.

2. Artistieke ontwikkeling

Bij een aanvraag voor Artistieke ontwikkeling staat de definitieve uitwerking van het scenario centraal. In deze fase gaat het ook om het onderzoeken en bepalen van de visuele stijl en de creatieve en technische aspecten. Daarbij is het noodzakelijk extra expertise te betrekken, zoals de uitwerking door gespecialiseerde crewleden - production design, verkennend locatieonderzoek, cameratests, storyboard, proefopnamen, uitwerking van special en/of visual effects en eerste casting hoofdrollen. Hiervoor is een opslag beschikbaar. Ook kan er, in het geval van een lange animatiefilm, een bijdrage voor een animatic worden aangevraagd.

3. Productieontwikkeling

Uitsluitend filmplannen die zodanig overtuigend artistiek uitontwikkeld zijn dat de kans op realisering groot is, komen in aanmerking voor een bijdrage voor productieontwikkeling, de derde fase in de ontwikkeling. In deze fase gaat het om een breakdown en productieplanning, het betrekken van coproducenten en het onderzoeken van financieringsmogelijkheden, de gedetailleerde uitwerking van het financieringsplan en van de begroting. Daarnaast is een beperkt bedrag beschikbaar voor een laatste bewerking (polish) van het scenario.

Wat kan maximaal aangevraagd worden voor scenario-ontwikkeling van speelfilms en lange animatiefilms?

Indien alle fasen in ontwikkeling worden doorlopen, kan de totale bijdrage voor een ervaren scenarist oplopen tot € 47.500.

Afhankelijk van de specifieke elementen van het project kan het maximale totale ontwikkelbudget voor een project ruim € 90.000 bedragen. In het geval van een lange animatiefilm, is dit exclusief een bijdrage van € 50.000 voor een animatic.

Procedure

Een commissie draagt zorg voor de beoordeling en advisering van aanvragen. De commissie bestaat uit minimaal vijf commissieleden, waaronder drie externe adviseurs met kennis en ervaring op het gebied van inhoudelijke kwaliteit, productie, marketing en distributie.

De aanvragen worden op zowel artistiek-inhoudelijk als zakelijk-productioneel vlak beoordeeld, waarbij de door de aanvrager onderbouwde publiekspotentie een belangrijk aandachtspunt is. Het subsidiebureau toetst de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen. Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanpassingen insturen aanvraagformulieren wegens COVID-19

Papieren versie insturen

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen rondom het nieuwe coronavirus COVID-19, begrijpt het Filmfonds dat het in de huidige situatie niet altijd mogelijk is om binnen de geldende termijn de papieren versie van het aanvraagformulier in te sturen. Het is daarom vanaf heden mogelijk bij wijze van coulance en uitzondering de papieren versie van het formulier enkele dagen later in te sturen. Geef dit wel even aan van tevoren bij de contactpersoon van de betreffende regeling.

Digitaal ondertekenen aanvraagformulieren

Vanaf heden is het ook mogelijk het aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Dit vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.

Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van projecttitel, aanvraagnummer, categorie en het deelregelement - programma. Deze gegevens vind je terug onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier. 

De digitale handtekening kan worden toegevoegd met Adobe Acrobat Reader. Dit gratis programma kun je hier downloaden. Andere mogelijkheden voor digitaal ondertekenen zijn online te vinden. De handleiding voor het digitaal ondertekenen met Adobe Acrobat Reader vind je hier

 

Aanvraag starten

Contact