Realisering mainstream speelfilm en lange animatiefilm

Speelfilm - Animatie - Screen NL - Realisering

Realisering van een nieuwe Nederlandse mainstream speelfilm of lange animatiefilm die het ambitieniveau heeft om in kwaliteit en toegankelijkheid een breed publiek in Nederland aan te trekken.

Een commissie van het Fonds selecteert gemiddeld maximaal vijf majoritaire Nederlandse mainstreamfilms (incl. jeugd en lange animatiefilm) op jaarbasis voor ondersteuning. U kunt ook kiezen voor de aanvraagmogelijkheid Realisering speelfilm en lange animatiefilm, waarbij uw aanvraag niet wordt voorgelegd aan een commissie, maar wordt beoordeeld door een filmconsulent. Ook kunt u kiezen om een aanvraag voor realisering in te dienen voor het samenwerkingsproject Telescoop.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis speelfilms of lange animatiefilms produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één speelfilm of lange animatiefilm met een bioscoopuitbreng in Nederland. De producent is niet dezelfde persoon als de regisseur of scenarist van de film.

Bijdrage

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

  • € 550.000 voor de realisering van een speelfilm van een debuterend speelfilmregisseur.
  • € 650.000 voor de realisering van een speelfilm van een regisseur die zijn tweede of volgende speelfilm wil realiseren.
  • Maximaal € 350.000 voor de realisering van een speelfilm als vervolg op een eerder succesvol uitgebrachte film in de vorm van een sequel of prequel.

De bovengenoemde bijdragen zijn maximaal 30% van het productiebudget en zijn inclusief de geoormerkte bedragen voor sales deliveries ten behoeve van internationale verkoop (plusminus € 6.000), audiodescriptie en ondertiteling om de film via verschillende platforms toegankelijk te maken voor visueel en auditief gehandicapten (plusminus € 6.000) en de kosten voor marketing en promotie in de realiseringsfase door de producent tot een maximum van € 50.000.

Het bestuur kan besluiten:

  • een toeslag te verlenen die is gebaseerd op de staat van dienst van het Nederlandse creatieve team
  • een matchingbijdrage te verlenen op basis van verkregen selectieve steun van buitenlandse filmfondsen.

Speelfilms ontwikkeld in het kader van samenwerkingsprojecten en lowbudgetfilms komen hiervoor niet in aanmerking.

Voorwaarden

Aanvragen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het filmplan dient gericht te zijn op het bereiken van minimaal 150.000 betalende bezoekers in de Nederlandse bioscopen, dan wel 100.000 betalende bezoekers in het geval van een kinder- en jeugdfilm;
  • de publieksprognose is gedegen onderbouwd;
  • op het moment van indiening van de realiseringsaanvraag dient 25% van de benodigde financiering door marktpartijen, waaronder een filmdistributeur en/of bioscoopexploitanten reeds onvoorwaardelijk en aantoonbaar te zijn toegezegd (geen deferments);
  • de producent is aantoonbaar in staat om zelf risicodragend te participeren in de financiering; en
  • de filmproductie zal landelijk in de Nederlandse bioscopen worden uitgebracht en tevens een non-theatrical release krijgen in een omvang die past bij een speelfilm of lange animatiefilm gericht op het beoogde publieksbereik.

Procedure

Een commissie draagt zorg voor de beoordeling en advisering van aanvragen.

De commissie bestaat uit minimaal vijf commissieleden, waaronder drie externe adviseurs met kennis en ervaring op het gebied van inhoudelijke kwaliteit, productie, marketing en distributie.

De aanvragen worden op zowel artistiek-inhoudelijk als zakelijk-productioneel vlak beoordeeld waarbij de door de aanvrager onderbouwde publiekspotentie een belangrijk aandachtspunt is. Het subsidiebureau toetst de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.
 

In principe vindt een positieve beoordeling gefaseerd plaats:
Fase 1: Een voornemen tot subsidieverlening
Fase 2: Maximaal 9 maanden na Fase 1 volgt een definitief besluit over de subsidieverlening. Hiervoor moet de aanvrager met een gedegen zakelijke onderbouwing aantonen dat de filmproductie in lijn met de aanvraag gerealiseerd en uitgebracht kan en zal worden.

De financiering van een filmproductie moet volledig gerealiseerd zijn binnen 12 maanden na het voornemen tot subsidieverlening.

Marketing en distributie
Let op: Voor de gefaseerde beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht voor marketing en distributie van de film. Kijk hier voor de Input Distributie. De projectmanager marketing & distributie van het Fonds is vanaf fase 1 betrokken bij de verdere beoordeling.  

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft een aanvrager de mogelijkheid om de aanvraag nog eenmaal opnieuw in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanpassingen insturen aanvraagformulieren wegens COVID-19

Papieren versie insturen

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen rondom het nieuwe coronavirus COVID-19, begrijpt het Filmfonds dat het in de huidige situatie niet altijd mogelijk is om binnen de geldende termijn de papieren versie van het aanvraagformulier in te sturen. Het is daarom vanaf heden mogelijk bij wijze van coulance en uitzondering de papieren versie van het formulier enkele dagen later in te sturen. Geef dit wel even aan van tevoren bij de contactpersoon van de betreffende regeling.

Digitaal ondertekenen aanvraagformulieren

Vanaf heden is het ook mogelijk het aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Dit vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.

Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van projecttitel, aanvraagnummer, categorie en het deelregelement - programma. Deze gegevens vind je terug onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier. 

De digitale handtekening kan worden toegevoegd met Adobe Acrobat Reader. Dit gratis programma kun je hier downloaden. Andere mogelijkheden voor digitaal ondertekenen zijn online te vinden. De handleiding voor het digitaal ondertekenen met Adobe Acrobat Reader vind je hier

 

Aanvraag starten

Contact