Bioscoopuitbreng buitenlandse kwalitatieve kinder- en jeugdfilms in Nederland

Speelfilm - Selective Funding - Distributie

Nederlandse filmdistributeurs kunnen een projectsubsidie aanvragen voor de bioscoopuitbreng van een buitenlandse kwalitatieve kinder- en jeugdfilm in Nederland, die geselecteerd is op een internationaal filmfestival.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een filmdistributeur die gedurende tenminste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag op continue basis films heeft uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters.

Bijdrage

 • Maximaal € 25.000 ter ondersteuning van het P&A budget voor de uitbreng van de film;
 • Er kan een extra bijdrage van maximaal € 15.000 aangevraagd worden voor nasynchronisatie.

Alle richtbedragen staan in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Per jaar zijn er twee indienrondes. Per indienronde kan iedere filmdistributeur 1 aanvraag indienen. Per ronde kunnen maximaal twee projectsubsidies worden toegekend. Een distributeur komt voor maximaal twee projectsubsidies op grond van deze regeling per kalenderjaar in aanmerking.

Maximaal 15% van de fondsbijdrage mag besteed worden aan (ingehuurd) personeel en overhead. Minimaal 20% van de begrote kosten voor marketing, prints & advertising moet aantoonbaar door de aanvrager gedekt worden.

Voorwaarden

Een filmdistributeur kan voor een financiële bijdrage in aanmerking komen indien:

 • de buitenlandse kinder- of jeugdfilm een uitgesproken, artistieke, kwalitatieve en onderscheidende internationale filmproductie is, met een toegevoegde waarde voor de filmcultuur in Nederland;
 • de film geselecteerd is geweest op tenminste één toonaangevend internationaal filmfestival dat is opgenomen in de lijst Internationale Filmfestivals – Internationale festivalselectie & Buitenlandse arthouse film en documentaires (hoofdstuk 7, Financieel en Productioneel Protocol van het Filmfonds), niet langer dan 1 jaar geleden voor de indiendatum;
 • de film niet in sub-distributie wordt uitgebracht;
 • het marketing- en distributieplan met bijbehorende marketing- & distributiebegroting en onderliggende garanties omtrent de bioscoopuitbreng en non theatrical release van zodanige kwaliteit zijn, dat naar het oordeel van het bestuur sprake is van een haalbare, doordachte en realistische publieksbenadering op basis waarvan de filmproductie nationaal een optimaal bereik zal hebben.
 • de film een speelduur heeft van minstens 60 minuten (voor peuter- en kleuterfilms kan een uitzondering gemaakt worden op de speelduur).

Kinder – en jeugdfilms waarvoor reeds een distributiebijdrage op grond van een andere regeling van het Fonds is ontvangen komen niet in aanmerking voor een bijdrage op grond van deze regeling.

Over de theatrical release:

 • De film moet binnen 12 maanden na subsidieverlening een landelijke theatrical release krijgen;
 • 60% van de theaters waar de film in release gaat, bekeken over de eerste vier weken van release, is een filmtheater;
 • De releasedatum wordt door de distributeur ter goedkeuring voorgelegd aan het Filmfonds. Spreiding van de titels over verschillende schoolvakanties wordt nagestreefd.

Met het oog op een landelijke release heeft het NFO (Nationaal Filmtheater Overleg) zich gecommitteerd aan een uitbreng via minimaal 16 filmtheaters met minimaal 160 vertoningen per film in schoolvakanties of in het weekend.  

Deadline

Op de dag van de deadline vóór 17.00 uur.

Let op: In verband met de looptijd van de aanvraag dient de uitbrengdatum niet eerder dan 8 weken na de indiendatum gepland te staan.

Procedure

De adviescommissie draagt samen met de projectmanager marketing en distributie zorg voor de inhoudelijke beoordeling van- en advisering over aanvragen. De afdeling Subsidiebureau toetst de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.  

Subsidie aanvragen

Hoe het werkt 

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Digitaal aanvragen

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, maak dan een account aan en volg de volgende stappen om digitaal aan te vragen:

 1. Ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen en maak een account aan.
 2. Start je aanvraag via onderstaande knop.
 3. Selecteer account Organisatie.
 4. Ga vervolgens naar Distributie en kies voor Bioscoopuitbreng buitenlandse kwalitatieve kinder- en jeugdfilms in Nederland.
Aanvraag starten

Contact