Filmeducatiehub (pilot)

Een Filmeducatiehub is een regionaal ingebedde organisatie voor film van waaruit activiteiten voor film- en beeldeducatie in de regio aangeboden en afgestemd worden. Filmeducatiehubs vormen onderling een netwerk en zijn aangesloten op het landelijke coördinatiepunt voor filmeducatie in Nederland. In 2019 en 2020 worden in de vorm van een pilot middelen beschikbaar gesteld voor het opzetten van Filmeducatiehubs in Nederland en de uitvoering van de activiteiten door de Filmeducatiehub.

Er kan een bijdrage aangevraagd worden voor het vervullen van een coördinerende rol door de Filmeducatiehub en het samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van film – en beeldeducatie (speelfilm, documentaire, animatie, nieuwe media en games) in een afgebakende regio. Het gaat daarbij om activiteiten ter bevordering van zowel actief als receptief filmonderwijs (hieronder valt in principe niet het zelf ontwikkelen van filmeducatie-aanbod, of het laten ontwikkelen).


  

Wie komt in aanmerking?

Een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon zonder winstoogmerk (dus geen eenmanszaak of VOF) met een sterke regionale binding, een continue organisatie met film- en beeldeducatie als één van de hoofdactiviteiten.

Voorwaarden

 • Een aanvrager moet beschikken over een bewezen staat van dienst op het vlak van film- en beeldeducatie;
 • een jaarlijks bereik hebben van tenminste 10.000 leerlingen in het Primair Onderwijs (PO) en/of Voortgezet Onderwijs (VO);
 • een aantoonbare (subsidie)relatie hebben met regionale/lokale overheden; en
 • een aantoonbaar relevant netwerk van onderwijsinstellingen en aanbieders op het gebied van film- en beeldeducatie (filmtheaters, filmfestivals, onderwijsontwikkelaars, bibliotheken etc.) die de te bedienen regio bestrijken en die de aanvraag als samenwerkende partner aantoonbaar ondersteunen.

Er wordt nadrukkelijk gestreefd naar een brede regionale en eventueel provincieoverschrijdende spreiding  (zoals bijvoorbeeld: Zuid-Holland en Zeeland of Noord Nederland) zodat met de maximaal zes tot zeven beoogde filmeducatiehubs een zo groot mogelijk nationaal bereik behaald wordt.

Prioriteit wordt gegeven aan organisaties die reeds regionale en/of lokale financiers aan zich hebben weten te binden.

Bijdrage

Een maximum bijdrage van € 320.000 per hub,  maximaal 80% van de begroting.

Toelichting aanvrager

De aanvrager geeft door middel van een toelichting (maximaal 15 A4, genummerde pagina’s) als bijlage bij het aanvraagformulier concreet antwoord op volgende vragen:

 • Welke activiteiten op het gebied van film-/beeld- en/of cultuureducatie in het verleden door de aanvrager zijn verricht (mag ook verwijzing zijn naar jaarverslagen);
 • Hoe de activiteiten van de Filmeducatiehub zich zullen onderscheiden van de huidige activiteiten van de aanvrager en hoe er wordt aangesloten bij bestaande infrastructuur en relevante netwerken;
 • Op welke manier door de Filmeducatiehub invulling zal worden gegeven aan de activiteiten op het gebied van het verbinden van vraag en aanbod en welke concrete acties daaruit voortkomen, inclusief de samenhang daartussen en de kosten die daarmee gepaard gaan;
 • Hoe er vorm zal worden gegeven aan de verdere kennisdeling, -uitwisseling en deskundigheidsbevordering in de regio;
 • Welke overige concrete doelen er worden nagestreefd;
 • Op welke afgebakende regio de coördinerende activiteiten betrekking hebben en welke samentrekkingen van gebieden wenselijk zijn;
 • Met hoeveel/welke scholen en cultuurbemiddelaars en welke regionale/lokale overheden de aanvrager structureel contact heeft;
 • Welke filmfestivals, filmtheaters, onderwijsontwikkelaars, bibliotheken en andere aanbieders in de betreffende regio zich aan de hub verbinden als samenwerkingspartner;
 • Wat het huidige jaarlijkse bereik is van leerlingen in de regio PO en/of VO en wat het beoogde oplopende bereik is van leerlingen (PO en/of VO) in 2020 en in de vier jaren erna;
 • Hoe de aanvrager de goede afstemming denkt te borgen tussen de regionale filmeducatiehubs onderling en met EYE, die een landelijke coördinatietaak bekleedt op het gebied van filmeducatie.  Of  de Filmeducatiehub over een eigen educatieruimte  beschikt, met welke capaciteit en/of op welke plek(ken) de filmeducatie (ook) gaat plaatsvinden.

Intentieverklaringen/-overeenkomsten met samenwerkingspartners in de betreffende regio moeten bij de aanvraag worden meegestuurd.

Deadlines

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Een samengestelde commissie draagt zorg voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling van de aanvragen.  Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur-bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

De commissieleden voor Filmeducatiehubs zijn Hemmo Bruinenberg, Vanessa  Pattipeilohy en Gitta Kruisbrink.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen.

Met een account kun je een digitale aanvraag indienen in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.Aanvraag starten

Contact