Filmeducatiehub (pilot)

Een Filmeducatiehub is een regionaal ingebedde organisatie voor film van waaruit activiteiten voor film- en beeldeducatie in de regio aangeboden en afgestemd worden. Filmeducatiehubs vormen onderling een netwerk en zijn aangesloten op de landelijke coördinatiefunctie voor filmeducatie.
In 2019 worden in de vorm van een pilot middelen beschikbaar gesteld voor het opzetten van twee Filmeducatiehubs in Nederland.


  

Wie komt in aanmerking?

Een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon zonder winstoogmerk (dus geen eenmanszaak of VOF) met een sterke regionale binding, een continue organisatie en film- en beeldeducatie als één van de hoofdactiviteiten.

Voorwaarden

Subsidie kan worden verleend voor een Filmeducatiehub, voor het vervullen van een coördinerende rol en het samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van film- en beeldeducatie in een afgebakende regio.

Een Filmeducatiehub moet beschikken over een bewezen staat van dienst op het vlak van film- en beeldeducatie van tenminste 5 jaar, een jaarlijks bereik hebben van tenminste 10.000 leerlingen in het PO en/of VO en een aantoonbaar relevant netwerk van onderwijsinstellingen en aanbieders op het gebied van film- en beeldeducatie (filmtheaters, filmfestivals, onderwijsontwikkelaars, bibliotheken etc.) die de aanvraag als samenwerkende partner ondersteunen.

Nadere voorwaarden en criteria staan vermeld in artikel 5.23 Filmeducatiehubs van het Deelreglement Filmactiviteiten, dat vanaf 1 maart 2019 van kracht is.

Bijdrage

Maximaal 80% van de begroting met een maximum bijdrage van € 320.000 per hub, als projectsubsidie voor de inrichting en uitvoering van de nieuwe Filmeducatiehub.

De dekking van de overige 20% met inkomsten vanuit de regio en/of gemeente wordt in 2019 aangemoedigd, maar kan ook uit eigen middelen worden geïnvesteerd.

Bij de financiering van de hubs gaat het dus niet om dekking van huidige taken/activiteiten van lokale of landelijke aanbieders.

Toelichting aanvrager

De aanvrager geeft door middel van een toelichting (maximaal 10 A4, genummerde pagina’s) bij het aanvraagformulier concreet antwoord op de volgende vragen:

  • Welke activiteiten op het gebied van film-/beeld- en/of cultuureducatie in de afgelopen vijf jaar zijn verricht (mag ook verwijzing zijn naar jaarverslagen);
  • Op welke manier invulling zal worden gegeven aan de activiteiten op het gebied van kennisdeling, -uitwisseling en deskundigheidsbevordering in de regio;
  • Op welke afgebakende regio de coördinerende activiteiten betrekking hebben;
  • Met hoeveel/welke scholen en cultuurbemiddelaars aanvrager structureel contact heeft;
  • Welke filmfestivals, filmtheaters, onderwijsontwikkelaars, bibliotheken en andere aanbieders in de betreffende regio zich aan de hub verbinden als samenwerkingspartner;
  • Wat het huidige jaarlijkse bereik is van leerlingen in de regio (Primair Onderwijs (PO) en/of Voortgezet Onderwijs (VO)) en wat het beoogde oplopende bereik is van leerlingen (PO en/of VO) in 2019 en in de vier jaren erna;
  • Of de aanvrager over een eigen educatieruimte beschikt, met welke capaciteit en/of op welke plek(ken) de filmeducatie (ook) gaat plaatsvinden.
  • Toevoegen van Intentieverklaringen/-overeenkomsten samenwerkingspartners in de betreffende regio.

Aanvragen voor de Filmeducatiehubs kunnen uiterlijk tot en met 2 april 2019, 17.00 uur worden ingediend. Voor het pilotjaar valt de aanvraag onder de categorie Bijzondere Bijdragen van het Deelreglement Filmactiviteiten.

Deadlines

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Een samengestelde interne commissie van vertegenwoordigers van het Filmfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie draagt zorg voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling van de aanvragen.  Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 6 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmactiviteit nog eenmaal in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.Aanvraag starten

Contact