Aanpassingen in reglementen en subsidieplafonds gepubliceerd

Recent publiceerde de Staatscourant uitbreidingen en aanpassingen in enkele reglementen van het Filmfonds.

Nieuw onderdeel van het Deelreglement Filmactiviteiten is de meerjarige activiteitensubsidie ten behoeve van filmfestivals. Doel van de regeling is filmfestivals stimuleren die zich richten op een uniek genre in het Nederlandse festivallandschap en die tevens een internationale uitstraling hebben. Prioriteit krijgen festivals die zich richten op de internationale uitwisseling tussen filmprofessionals, de toegankelijkheid voor kinderen en jongeren, de innovatie van de cinematografie, de talentontwikkeling van makers en met een focus op het gebied van de internationale kinder- en jeugdfilm, animatiefilm of science fiction- en fantasy film. Kijk voor meer informatie hier.

Verder wijzigt per 1 januari 2012 de Suppletieregeling . Dit hangt samen met de noodzakelijke aansluiting bij de overige reglementen, protocollen en richtlijnen van het Filmfonds. De definities van onder andere de producent en filmdistributeur zijn in overeenstemming gebracht en bepaalde artikelen uit het Algemeen Reglement worden van toepassing op de Suppletieregeling. Het gaat om algemeen geldende zaken zoals bevoorschotting en verantwoording evenals algemene verplichtingen. In artikel 24 van de Suppletieregeling kunt u terugvinden welke artikelen in het Algemeen Reglement van toepassing zijn op de Suppletieregeling.  

Vanaf 2012 wordt bij de Suppletieregeling de minimumgrens van bioscoopbezoekers in Nederland verhoogd van 50.000 naar 100.000. Verder wordt de mate waarin de resultaten van met suppletiesubsidie gerealiseerde bioscoopfilms meetellen voor nieuwe aanvragen, aangepast. Ook vraagt het Filmfonds, ter versterking van de filmsector en productiehuizen, meer inzicht en duidelijkheid inzake de verdeling van opbrengsten en de mate waarin het Fonds en andere financiers daadwerkelijk terugbetaald worden uit inkomsten. Meer informatie vindt u hier.

Verder zijn drie subsidieplafonds gepubliceerd. Voor de Suppletieregeling is dit € 11.750.000 voor 2012 inclusief beheerslasten. Voor het onderdeel meerjarige activiteitensubsidie filmfestival binnen het Deelreglement Filmactiviteiten is het plafond € 800.000 per jaar voor de periode 2013-20144. Tot slot is een plafond van € 300.000 vastgesteld voor bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film in Nederland in 2012 in het kader van het Deelreglement Distributie. In 2012 heeft het Fonds te maken met een eerste bezuiniging door het Ministerie van OCW. Met deze bezuiniging is rekening gehouden bij het vaststellen van de subsidieplafonds.