Financieel & Productioneel Protocol gewijzigd

Met ingang van 17 november 2011 is het Financieel & Productioneel Protocol herzien. De wijzigingen hangen samen met de aanpassing van het Deelreglement Filmactiviteiten waarin nu ook de mogelijkheid voor meerjarige activiteitensubsidie voor filmfestivals is opgenomen. Daarnaast zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd zodat helder is in welke mate bepaalde begrotingsposten zoals overhead en honoraria wat betreft de fondsbijdrage subsidiabel zijn. Ook de richtlijnen wat betreft de fondsbijdrage bij speelfilm zijn enigszins aangepast.