Welkom op deze website met nieuwe regelingen die vanaf 16 juni 2011 van kracht zijn

Welkom op de nieuwe website van het Filmfonds! Met het in werking treden van de nieuwe Fondsregelingen op 16 juni 2011 maakt de aanvrager kennis met een aantal verbeteringen:

* De regelgeving is sterk teruggebracht (van 24 naar 7 regelingen) en volgt het productieproces van films met de deelregelingen:
Ontwikkeling, Realisering, Distributie. Onder de deelregeling Filmactiviteiten zijn alle mogelijkheden voor festivals, filmtheaters en praktijkstudies ondergebracht.

Daarnaast is er de Suppletieregeling die vanaf januari 2011 van kracht is. Alle deelreglementen vallen onder het Algemeen reglement met uitzondering van de Suppletieregeling. Ook het Huishoudelijk Reglement is aangepast in relatie tot de nieuwe regelingen.


* Het Fonds biedt meer inzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid in het aanvraagproces en introduceert vanaf 10 augustus digitaal aanvragen. Van de aanvrager wordt gevraagd te voldoen aan de financiële en productionele kaders, de voorwaarden van en de rapportage aan het fonds, zoals vastgelegd in de regelingen en het Financieel Productioneel Protocol.

* De nieuwe naam 
 het Nederlands Filmfonds en het nieuwe logo die samen de herkenbaarheid en de Nederlandse afkomst van het fonds in binnen-, en buitenland verbeteren.

* Een nieuwe en overzichtelijke website met uitgebreidere zoekmogelijkheden.

Vanaf 20 juni vindt u hier een overzicht op hoofdpunten van de veranderingen zoals die op 31 mei j.l. zijn gepresenteerd aan de sector.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, schroom niet om contact op te nemen met het Fonds op 020 5707676.