FAQs Diversiteit

De meest gestelde vragen rondom diversiteit

Diversiteit: waarom?

Het Fonds is ervan overtuigd dat talenten met verschillende achtergronden bijdragen aan de gelaagdheid van verhalen. Films die de samenleving weerspiegelen bieden bovendien kans op een groter publiek. We benaderen representatie inclusief, dat wil zeggen dat het gaat over diversiteit in leeftijd, gender, culturele en etnische achtergrond, mensen met een beperking etc., ook in thematiek en doelgroep.

Een gedeelde overtuiging op inclusie in onze projectindustrie is essentieel, want elke schakel telt: de scenarist die arena, thematiek, rollen (en hun namen) beschrijft, de regisseur en producent die samen het creatieve team samenstellen en de casting doen, de distributeurs die met hun marketingcampagne op zoek gaan naar publiek. Maar ook film- en kunstacademies, die met hun wervings- en aannamebeleid het talent van de toekomst opleiden.

In de praktijk zien we duidelijk een nieuwe generatie makers voor wie de diverse samenleving een vanzelfsprekend gegeven is, wat ook uit hun projecten blijkt. Die ontwikkeling zien we het duidelijkst terug bij regelingen voor nieuw talent, bij documentaire en bij hybride projecten, maar het vraagt om verbreding naar het totale filmaanbod.

Wat is het diversiteitsbeleid van het Filmfonds?

Vanuit onze rol hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en een actief diversiteitsbeleid ontwikkeld, waarvan de kern is dat we diversiteit integraal onderdeel hebben gemaakt van de beoordelingscriteria voor alle regelingen met een inhoudelijke toets. Door deze keuze zit diversiteit in het hart van onze rol als subsidieverstrekker verankerd. Zie het Algemeen Reglement, artikel 5.

In aanvulling daarop stimuleren we bewustwording en actie in de sector zelf. Zo vragen we aan alle aanvragers te formuleren op welke manier bij hun project of activiteit invulling wordt gegeven aan diversiteit. De vraag is toegespitst op elke regeling en is bedoeld om bewuste keuzes te maken. We geven in toe- of afwijzingen mee waar we vinden dat er kansen blijven liggen.

Een voorbeeld van de vraag bij de regelingen Ontwikkeling en Realisering speelfilm:

Hoe vormen de filmproductie, cast & crew en doelgroep een afspiegeling van de samenleving in leeftijd, gender, culturele achtergrond, mensen met een beperking etc.? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de diversiteit in:

  • thema’s, verhaallijnen en plaats van handeling.
  • hoofdrollen, bijrollen, achtergrondkarakters en casting. Dit kan betrekking hebben op rollen waarbij diversiteit relevant is, maar ook casting waarbij diversiteit van de acteurs niet ter zake doet.
  • creatief team, crew en/of opleidings-/ stageplekken
  • beoogde publiek of specifieke doelgroep  

Ook geven we gerichte bijdragen aan activiteiten die diversiteit kunnen bevorderen. Zo kreeg de Filmacademie een bijdrage voor de conferentie Embracing Diversity in

European Film Schools, waarvan de sessies begin 2019 in Amsterdam en Keulen plaatsvonden. Ook steunden we de Stichting Audiovisuele Toegankelijkheid voor de app Subcatch, waarmee doven en slechthorenden Nederlandse films in de bioscoop kunnen volgen met behulp van speciale, gratis ondertiteling op hun eigen smartphone of tablet.

Samen met de andere cultuurfondsen financieren we het Actieplan Cultuur en Creatief inclusief, dat in 2019 de vernieuwde code Diversiteit & Inclusie https://assets.codedi.nl/app/uploads/2019/11/Code-Diversiteit-Inclusie_DEF1.pdf (of code zelf erachter hangen?) lanceerde. Met ons beleid geven we een op de filmsector toegesneden invulling aan de Code Culturele Diversiteit als subsidievoorwaarde.

Wat zijn de cijfers over diversiteit?

We inventariseren jaarlijks het aandeel vrouwelijke scenaristen, regisseurs en producenten, die verbonden zijn aan projecttoekenningen:

Diversiteit - Cijfers 2019

Naar culturele / etnische achtergrond werd een eerste inventarisatie gedaan onder de toekenningen tussen 2010-2015. Circa twee derde van de scenaristen en regisseurs met een toekenning in die periode hadden een Nederlandse/westerse achtergrond en één derde een andere gemengde achtergrond en/of was niet in Nederland geboren. Bij producenten was de verhouding 85% Nederlands/westers en 15% een andere gemengde achtergrond en/of niet in Nederland geboren. Structurele monitoring op het vlak van culturele diversiteit in verschillende dimensies is er nog niet, en er zou moeten worden onderzocht hoe deze het best kan worden vormgegeven. Deze cijfers zijn er dus (nog) niet.

Hoe staat het met de diversiteit bij de organisatie van het Filmfonds?

Als organisatie hebben we zelf de afgelopen jaren ook stappen gezet, onder meer naar aanleiding van interne trainingen die we organiseerden rond unconscious bias. Het in huis hebben van verschillende perspectieven bij het beoordelingsproces is relevant en onontbeerlijk. We hebben dan ook bij regelingen waar we werken met adviescommissies, toegewerkt naar een goede balans in de samenstelling van die commissies. Daarnaast zijn meerdere vacatures ingevuld door collega’s met verschillende achtergronden. We kennen momenteel een diversere samenstelling in leeftijd, gender en culturele / etnische achtergrond.

Waarom werkt het Fonds niet met quota?

In beleidsperiode 2017-2020 hebben we nog geen eisen gesteld aan aanvragers of incentives gecreëerd om de diversiteit van teams en producties te bevorderen. Voor 2021-2024 onderzoeken we hoe we dit verder kunnen stimuleren.