FAQs Diversiteit

De meest gestelde vragen rondom diversiteit.

1. Wat is het diversiteitsbeleid van het Filmfonds?
In zijn beleid benadert het Fonds diversiteit inclusief, dat wil zeggen dat het gaat over leeftijd, gender, culturele achtergrond, mensen met een beperking etc. en ook in thematiek en doelgroep. Het Fonds stimuleert zowel bewustwording als actie in de sector zelf.

Bewustwording: Sinds de start van de nieuwe beleidsperiode (januari 2017) moeten aanvragers concreet antwoorden op welke manier bij het beoogde project invulling wordt gegeven aan diversiteit. De vraag is toegespitst op elke regeling. Een voorbeeld van de vraag die moet worden beantwoord voor de regelingen Ontwikkeling en Realisering speelfilm:

Hoe vormen de filmproductie, cast & crew en doelgroep een afspiegeling van de samenleving in leeftijd, gender, culturele achtergrond, mensen met een beperking etc.? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de diversiteit in:

  • thema’s, verhaallijnen en plaats van handeling.
  • hoofdrollen, bijrollen, achtergrondkarakters en casting. Dit kan betrekking hebben op rollen waarbij diversiteit relevant is, maar ook casting waarbij diversiteit van de acteurs niet ter zake doet.
  • creatief team, crew en/of opleidings-/ stageplekken
  • beoogde publiek of specifieke doelgroep  

Deze vraag sluit aan bij de beoordelingscriteria die integraal worden gewogen (Zie Algemeen Reglement, artikel 5). Het gaat daarbij om grotere diversiteit voor en achter de camera, in thematiek en bereik.

Actie in de sector: Het Fonds is initiërend geweest in het agenderen van het onderwerp en deed begin 2016 een oproep aan de sectorverenigingen om hierin samen op te trekken. De werkgroep diversiteit die daaruit is ontstaan wordt door de Dutch Directors Guild (DDG) gecoördineerd.
De leden van de werkgroep diversiteit zijn: 
Tessa Boerman (regisseur/bestuurslid Dutch Directors Guild)  
Ghieslaine Guardiola (actrice/lid werkgroep diversiteit van ACT- Acteursbelangen)
Jan Hilbers (directeur auteursbond)
Colette Bothof (algemeen secretaris Dutch Directors Guild a.i.)
Hesdy Lonwijk (regisseur/lid Dutch Directors Guild)
Sander van Meurs (lid van bestuur Onafhankelijke Televisie Producenten)
Jenny Mijnhijmer (scenarioschrijver/regisseur/lid van Netwerk Scenarioschrijvers)
Shariff Nasr (scenarioschrijver/regisseur/lid van Dutch Directors Guild)
Iris Pander (beleidsmedewerker Filmproducenten Nederland)
Raymi Sambo (acteur/lid werkgroep diversiteit van ACT - Acteursbelangen)
Digna Sinke (regisseur en producent, lid Dutch Directors Guild en lid Filmproducenten Nederland)
Martijn Winkler (voorzitter Dutch Directors Guild)

Het naleven van de Code Culturele Diversiteit, die door de sector zelf is ontwikkeld, blijft het Fonds in samenwerking met vakorganisaties, castingbureaus en opleidingen agenderen en waar mogelijk stimuleren.

Ook ondersteunt het Fonds gerichte initiatieven om diversiteit te stimuleren. Recente voorbeelden zijn het seminar over diversiteit tijdens het Nederlands Film Festival 2016, Da Bounce Urban Film Festival, de bijdrage aan het Buddy Film project en de verbinding aan de jaarlijkse uitreiking van de CCD Award.

Met bijdragen in audiodescriptie en ondertiteling stimuleert het Fonds sinds 2014 de toegankelijkheid van Nederlandse films voor blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden. Audiodescriptie/ondertiteling was al eerder verplicht voor speelfilms en lange animatiefilms met een bioscoopuitbreng, maar is dat sinds januari ook voor documentaires.

Lees meer over het thema diversiteit in het Beleidsplan 2017-2020.

2. Wat zijn de resultaten van het diversiteitsbeleid tot nu toe?
In aanloop naar de beleidsplanperiode 2017-2020 inventariseerde het Fonds de genderverhoudingen in drie beroepsgroepen scenaristen, regisseurs en producenten in de periode 2010-2017.
Hierbij een overzicht van het percentage vrouwen verbonden aan toegekende aanvragen in deze 3 beroepsgroepen:               

Jaar        % Prod   % Reg   % Scen
2010      24,9%    33,3%    37,4%
2011      26,4%    32,7%    36,0%
2012      25,5%    29,6%    33,7%
2013      25,7%    32,6%    36,5%
2014      31,9%    36,3%    40,4%
2015      31,3%    38,7%    40,4%
2016      34,4%    39,2%    42,9%
2017      36,9,%    41,1%   46,8%

In 2017 bedroeg het aandeel vrouwelijke scenaristen verbonden aan toegekende aanvragen over alle categorieën 46,8%. Het aandeel vrouwelijke regisseurs bedroeg 41,1% en het aandeel vrouwelijke producenten bedroeg 36,9%. Net als voorgaande jaren steeg het aandeel vrouwen onder scenaristen, regisseurs en producenten die verbonden zijn aan projecttoekenningen licht. Daarmee scoort Nederland relatief hoog ten opzichte van andere landen in Europa wat betreft de vertegenwoordiging van vrouwen in deze functies.

Ook naar culturele diversiteit is een eerste inventarisatie gedaan onder de toekenningen tussen 2010-2015. Daarvan had circa één derde een andere gemengde achtergrond en/of was niet in Nederland geboren en twee derde van de scenaristen en regisseurs met een toekenning een Nederlandse/westerse achtergrond;. Bij producenten was de verhouding 85% Nederlands/westers en 15% een andere gemengde achtergrond en/of niet in Nederland geboren.

In samenwerking met de belangenverenigingen van scenaristen, regisseurs en producenten wordt bekeken hoe haalbaar structurele monitoring op het vlak van culturele diversiteit in verschillende dimensies is, en hoe deze het best kan worden vormgegeven. Deze cijfers zijn er dus (nog) niet.

Waar geconstateerd werd dat met name bij bioscoopfilms de onscreen zichtbaarheid van acteurs met een cultureel diverse achtergrond in verschillende rollen achter bleef, zijn de afgelopen jaren inmiddels een aantal aansprekende titels gerealiseerd, zoals Layla M., Sing Song en Bon Bini Holland.

Het is 8 maanden na de start van het nieuwe beleidsplan nog te vroeg om de werking van het instrumentarium te evalueren, het gaat bij de aanvragen vaak om langlopende projecten. Ten behoeve van het bewustzijn in de sector vraagt het Fonds aan elke aanvrager om in de aanvraag toe te lichten hoe de filmproductie een afspiegeling vormt van de samenleving. De eerste ervaringen hiermee zijn, dat aanvragers er zinvol en op verschillende niveaus (thematiek, makers, cast etc.) op reflecteren.

3. Waarom werkt het Fonds niet met een quotaregeling voor culturele diversiteit?
In overleg met de diverse belangenverenigingen in de sector is er voor gekozen via gerichte vragen over diversiteit in de aanvraagformulieren voor de verschillende subsidieregelingen de bewustwording te stimuleren. Zij waren geen voorstander van quota en vinden een inclusieve benadering van diversiteit van belang. Cast is één van de dimensies, maar het gaat dus ook over leeftijd, gender, thematiek, representatie achter de camera, betrokken makers, etc.

4. Hoe staat het met de diversiteit onder de medewerkers van het Filmfonds?
Ook in de samenstelling van het team, de Raad van toezicht en adviescommissies stuurt het Fonds op een inclusieve benadering waarbij het gerichte inspanningen onderneemt om de culturele diversiteit te vergroten. Vacatures worden onder meer uitgezet via Binoq Atana en worden ook op specifieke social media-netwerken uitgezet. Dat heeft direct bijgedragen aan meer sollicitanten en nieuwe collega’s met verschillende achtergronden.
Het Fonds organiseert ook activiteiten voor kennisbevordering binnen de organisatie, zoals een interne bijeenkomst over diversiteit en unconscious bias.