Ontwikkeling speelfilm

Speelfilm - Screen NL - Ontwikkeling

Ontwikkeling van een majoritaire Nederlandse speelfilm.

Aanvragen is mogelijk voor de volgende fasen van ontwikkeling:

 • Treatment: bijdrage bedoeld voor de uitwerking van een synopsis of mini-treatment tot een treatment.
 • Scenario: bijdrage bedoeld voor de uitwerking van een uitgebreid synopsis/ mini-treatment/treatment tot een (eerste versie van) een scenario.
 • Productieontwikkeling: bijdrage bedoeld voor de uitwerking van de zakelijke en productionele opzet van een filmproductie ter voorbereiding op de eventuele realisering.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk en ervaring op gebied van speelfilm. De producent is niet dezelfde persoon als de regisseur of scenarist van de film.

Vanaf de fase van productieontwikkeling dient de aanvragende productiemaatschappij niet meer te wisselen. Lees bij Realisering speelfilm wie in aanmerking komt voor de regeling. In het Algemeen Reglement en het Deelreglement Ontwikkeling staan in de betreffende artikelen over de aanvrager nadere voorwaarden.

Bijdrage

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Debuterend scenarist:

 • Maximaal € 10.000 voor treatment 

 • Maximaal € 16.000 voor scenariofase 

 • Maximaal € 5.000 voor een scriptcoach
/adviseur

Ervaren scenarist:

 • Maximaal € 15.000 voor treatment 

 • Maximaal € 25.000 voor scenariofase 

 • Maximaal € 5.000 voor een scriptcoach
/adviseur

Debuterend regisseur:

 • Maximaal € 2.500 

Ervaren regisseur: 

 • Maximaal € 5.000

Producent: 

 • Maximaal 15% aan producersfee & overhead over de door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten. 

 

Op basis van een gedegen werkplan kan, met het oog op de uitwerking van het scenario, ook een extra bijdrage beschikbaar gesteld worden voor: 

 • Creatieve of technische experts c.q. heads of department; 
 • researchwerkzaamheden of proefopnamen.

Lees meer over het werkplan

Doe de Ideecheck

Producenten die overwegen een aanvraag voor de ontwikkeling van een nieuw filmplan in te dienen kunnen eenmalig en voorafgaand aan de aanvraag een informele ideecheck bij een van de filmconsulenten doen. Een ideecheck wordt online ingevuld, is geen formele aanvraag, en is bedoeld om een eerste reactie te krijgen op het beoogde filmplan. Een producent kan maximaal twee projecten gelijktijdig voor een ideecheck voorleggen. De Ideecheck kan het hele jaar worden ingediend. 

Om de Ideecheck te doen, kies In Frame Account: Organisatie, dan Categorie: Ideecheck en vervolgens het gewenste Deelreglement. In beginsel komt de filmconsulent binnen vijftien werkdagen met een reactie. 
Doe de Ideecheck.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Procedure

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst onder leiding van het betreffende hoofd de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Reglementen en protocollen

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen. Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact