Realisering minoritaire coproductie korte animatie en filmisch experiment

Animatie - Filmisch experiment - Korte film - New Screen NL - Realisering

Realisering van minoritaire coproducties korte animatie en filmisch experiment, waaronder immersieve en interactieve mediaproducties.

Het Fonds ondersteunt eigenzinnige, artistieke minoritaire coproducties met gerede kans op internationale festivalselectie en internationale distributie, met een substantiële creatieve en technische inbreng van Nederland. Europese coproducenten en coproducties met landen waarmee een coproductie overeenkomst is afgesloten krijgen prioriteit.

In aanvulling daarop krijgen aanvragen prioriteit van regisseurs die al eerder geselecteerd zijn op internationale festivals en een release in meerdere landen en Nederland hebben gehad; en projecten waarvan de wederkerigheid op basis van eerdere of toekomstige producties is aangetoond.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van:

  • minimaal één vrije animatieproductie (geen opdrachtfilm) in Nederland (aanvraag korte animatie);
  • minimaal twee vrije, niet in opdracht vervaardigde filmproducties in Nederland (aanvraag filmisch experiment).

De producent is niet dezelfde persoon als de regisseur van de film.

Bijdrage

Maximaal € 50.000 voor de realisering van een internationale coproductie waarbij de productiemaatschappij van de Nederlandse minoritaire coproducent de aanvrager is.

Als richtlijn voor de hoogte van de aan te vragen bijdrage, geldt dat deze maximaal 10% bedraagt van het productiebudget.

Daarnaast is de bijdrage niet hoger dan de selectieve bijdrage van het fonds in het land van de hoofdproducent. 

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Voorwaarden

  • Bij de aanvraag moet worden aangetoond dat reeds 50% van de financiering uit het vestigingsland van de hoofdproducent is gerealiseerd en ten minste één productiesubsidie van een regionaal/nationaal filmfonds omvat.
  • De financiering van een filmproductie moet volledig gerealiseerd zijn binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening.
  • Het subsidiebedrag moet volledig worden besteed aan Nederlandse diensten, cast en crew.

Deadlines

15 januari 2019

5 maart 2019

24 april 2019

3 september 2019

15 oktober 2019

Procedure

Filmconsulenten en/of gespecialiseerde adviseurs dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst onder leiding van het betreffende hoofd de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.


De financiering van een filmproductie moet volledig gerealiseerd zijn binnen 12 maanden na het voornemen tot subsidieverlening.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft een aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal opnieuw in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact