Telescoop

Speelfilm - Animatie - Selective Funding - Realisering

Het Filmfonds, de publieke omroep en CoBO stimuleren de productie van Telescoopfilms, onderscheidende en ambitieuze speelfilms van hoge cinematografische kwaliteit voor een breed publiek in zowel de bioscoop als op televisie en met een culturele meerwaarde.
Gezien er in 2021 een eind komt aan de Telescoop bundelen we nog eenmaal de krachten en stellen we vanuit de COVID-19 steunmaatregelen extra middelen beschikbaar voor deze allerlaatste ronde.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als hoofdverantwoordelijke minimaal twee speelfilms met een bioscoopuitbreng in Nederland heeft gerealiseerd. De producent is niet dezelfde persoon als de regisseur van de film.

Bijdrage

Per film bedraagt de maximale bijdrage die CoBO, de Publieke Omroep en het Filmfonds voor Telescoop beschikbaar stellen € 1.800.000. Dat is dus inclusief de geoormerkte bedragen voor sales deliveries ten behoeve van internationale verkoop (plusminus € 6.000), audiodescriptie en ondertiteling om de film via verschillende platforms toegankelijk te maken voor visueel en auditief gehandicapten (plusminus € 6.000) en de kosten voor marketing en promotie in de realiseringsfase door de producent gemaakt (tot een maximum van € 50.000). 

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17.00 uur. 

Voorwaarden

Aanvragen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De beoogde film dient gericht te zijn op een groot publieksbereik, bij voorkeur (maar afhankelijk van het scenario) overwegend Nederlands gesproken, dient Nederlands regie- en scenariotalent van ervaren makers te stimuleren en een culturele meerwaarde te hebben;
 • De hoogte van het productiebudget is passend bij de kwaliteitseisen voor een Telescoopfilm;
 • Het voorstel moet een verklaring bevatten van een ervaren distributeur waaruit blijkt dat deze vertrouwen heeft in de marktkansen van het project en daarvoor een distributiegarantie wil toezeggen. Bevestigingen van andere financieel betrokken marktpartijen die de kansen op een breed publieksbereik vergroten, versterken de aanvraag;
 • De producent moet aantoonbaar in staat zijn om zelf risicodragend te participeren in de financiering van het project en dient zich aantoonbaar in te spannen om andere private partijen te laten participeren in de financiering;
 • Let op: Voor de gefaseerde beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht voor marketing en distributie van de film. Klik hier voor de Input Distributie. De projectmanager marketing & distributie van het Filmfonds is vanaf fase 1 betrokken bij de verdere beoordeling;
 • Door indiening gaat de producent akkoord met de voorwaarden van het Nederlands Filmfonds en daarnaast met de voorwaarden van CoBO en de publieke omroep;
 • De Telescoopbijdrage van € 1,8 miljoen inclusief de omroepbijdrage dient van doorslaggevend belang te zijn voor de haalbaarheid van de financiering en het financieringsplan en uitbrengplan moeten aantoonbaar blijk geven van het ondernemerschap van de producent.
 • De volledige financiering van geselecteerde projecten moet uiterlijk binnen 12 maanden na de bekendmaking van de selectie zijn gerealiseerd en met stukken schriftelijk zijn onderbouwd. De hoogte van de bij de aanvraag ingediende begroting geldt daarbij als uitgangspunt en wordt niet, of slechts in beperkte mate bijgesteld na goedkeuring van Filmfonds en CoBO. De productie van de filmproducties moet kort daarop van start gaan.
 • Wijziging in de unieke kenmerken zijn alleen mogelijk na goedkeuring vooraf van zowel Filmfonds als CoBO.


Procedure

Nadat de projecten bij het Nederlands Filmfonds zijn ingediend, worden ze gecontroleerd op volledigheid. Enkel aanvragen die voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in de oproep voor Telescoopaanvragen in 2021 en het Financieel & Productioneel Protocol, het Algemeen Reglement en het deelreglement Realisering van het Nederlands Filmfonds worden in behandeling genomen. Projecten waar nog geen omroep aan verbonden is, kunnen wel worden ingediend.

De aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden worden doorgezonden aan CoBO, waarna de publieke omroepen uit deze inzendingen een aantal filmplannen kiezen, waaraan zij zich verbinden. De filmplannen waaraan een omroep verbonden is worden in de beslissende vergadering, beoordeeld door een commissie bestaande uit drie leden: twee vertegenwoordigers namens het Filmfonds en één vertegenwoordiger namens de publieke omroepen. Er worden uit het totale aantal aanvragen maximaal twee projecten geselecteerd die in aanmerking komen voor een Telescoopbijdrage. Producenten worden direct na de vergadering telefonisch, en vervolgens schriftelijk van de uitslag op de hoogte gesteld.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

De digitale aanvraag in Frame is leidend in de beoordeling. Deze aanvraag dien je in Frame in samen met de gevraagde bijlagen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. 

Als aanvrager dien je daarnaast het (digitaal) ondertekende aanvraagformulier als PDF exclusief bijlagen te mailen naar aanvragen@filmfonds.nl. Dit doe je onder vermelding van de volgende gegevens (te vinden onder vraag 1.1 of 1.2 op je aanvraagformulier):

 • Projecttitel
 • Aanvraagnummer
 • Categorie
 • Deelreglement

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Samenwerkingsprojecten.
 3. Kies voor Telescoop. 
Aanvraag starten

Contact