Telescoop

Speelfilm - Animatie - Screen NL - Realisering

Het Filmfonds, de publieke omroep en CoBO stimuleren de productie van Telescoopfilms, onderscheidende en ambitieuze speelfilms van hoge cinematografische kwaliteit voor een breed publiek en met een culturele meerwaarde.

N.B.: Zoals aangegeven in eerdere berichtgeving komt er, ten gevolge van een wijziging in de financiering, een einde aan de Telescoop.  In 2021 volgt binnen de beperking van budget nog een laatste ronde, waarmee het Filmfonds, de publieke omroep en CoBO de productie van Telescoopfilms stimuleren.

In het voorjaar van 2021 zal het Filmfonds meer informatie kunnen geven over de wijze waarop de financiering van speelfilms met een ‘hoog productioneel ambitieniveau vanuit het Filmfonds verder invulling krijgt na 2021.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, geen eenmanszaak of VOF) die twee jaar of langer in Nederland of EU-land gevestigd is en die op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als hoofdverantwoordelijke minimaal twee speelfilms met een bioscoopuitbreng in Nederland heeft gerealiseerd. De producent is niet dezelfde persoon als de regisseur of scenarist van de film.

Bijdrage

Per film bedraagt de maximale realiseringsbijdrage van het Filmfonds € 650.000, inclusief de geoormerkte bedragen voor sales deliveries ten behoeve van internationale verkoop (plusminus € 6.000), audiodescriptie en ondertiteling om de film via verschillende platforms toegankelijk te maken voor visueel en auditief gehandicapten (plusminus € 6.000) en de kosten voor marketing en promotie in de realiseringsfase door de producent gemaakt (tot een maximum van € 50.000). 

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17.00 uur. 

Voorwaarden

Aanvragen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De beoogde film dient gericht te zijn op een groot publieksbereik, bij voorkeur (maar afhankelijk van het scenario) overwegend Nederlands gesproken, dient Nederlands regie- en scenariotalent van ervaren makers te stimuleren en een culturele meerwaarde te hebben;
  • De hoogte van het productiebudget is passend bij de kwaliteitseisen voor een Telescoopfilm;
  • Het voorstel moet een verklaring bevatten van een ervaren distributeur waaruit blijkt dat deze vertrouwen heeft in de marktkansen van het project en daarvoor een distributiegarantie wil toezeggen. Bevestigingen van andere financieel betrokken marktpartijen die de kansen op een breed publieksbereik vergroten, versterken de aanvraag;
  • De producent moet aantoonbaar in staat zijn om zelf risicodragend te participeren in de financiering van het project en dient zich aantoonbaar in te spannen om andere private partijen te laten participeren in de financiering;
  • Let op: Voor de gefaseerde beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht voor marketing en distributie van de film. Klik hier voor de Input Distributie. De projectmanager marketing & distributie van het Fonds is vanaf fase 1 betrokken bij de verdere beoordeling;
  • Door indiening gaat de producent akkoord met de voorwaarden van het Nederlands Filmfonds en daarnaast met de voorwaarden van CoBO en de publieke omroep;
  • Aanvragen dienen te voldoen aan staatssteunregels van Europa. In het financieringsplan opgenomen bijdragen van het Filmfonds (alle ontwikkelingsbijdragen, Telescoopbijdrage en de Film Production Incentive) worden gezien als staatssteun. De totale bijdrage van de publieke omroep exclusief de filmspecifiekebijdragen van het Ministerie van OCW wordt gezien als private investering;
  • De Telescoopbijdrage dient van doorslaggevend belang te zijn voor de haalbaarheid van de financiering en het financieringsplan en uitbrengplan moeten aantoonbaar blijk geven van het ondernemerschap van de producent.
  • De volledige financiering van geselecteerde projecten moet uiterlijk binnen 12 maanden na de bekendmaking van de selectie zijn gerealiseerd en met stukken schriftelijk zijn onderbouwd. De hoogte van het bij de aanvraag ingediende begroting geldt daarbij als uitgangspunt en wordt niet of slechts in beperkte mate bijgesteld
  • Projecten kunnen maximaal tweemaal voor een Telescoopbijdrage ingediend worden.

Procedure

Nadat de projecten bij het Nederlands Filmfonds zijn ingediend, worden ze gecontroleerd op volledigheid. Enkel aanvragen die voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in de oproep voor Telescoopaanvragen 2019 en het Financieel & Productioneel Protocol, het Algemeen Reglement en het deelreglement Realisering van het Nederlands Filmfonds worden in behandeling genomen. Projecten waar nog geen omroep aan verbonden is, kunnen wel worden ingediend.

De aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden worden doorgezonden aan CoBO, waarna de publieke omroepen uit deze inzendingen een aantal filmplannen kiezen, waaraan zij zich verbinden. De filmplannen waaraan een omroep verbonden is worden in de beslissende vergadering, beoordeeld door een commissie bestaande uit drie leden: twee vertegenwoordigers namens het Filmfonds en één vertegenwoordiger namens de publieke omroepen. Er worden uit het totale aantal aanvragen maximaal twee projecten geselecteerd die in aanmerking komen voor een Telescoopbijdrage. Producenten worden direct na de vergadering telefonisch en schriftelijk van de uitslag op de hoogte gesteld.

Wijziging in de unieke kenmerken zijn alleen mogelijk na goedkeuring vooraf van zowel Filmfonds als CoBO.
De financiering van geselecteerde filmproducties moet volledig gerealiseerd zijn binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening. De productie van de filmproducties moet kort daarop van start gaan.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden worden in behandeling genomen.

Door indiening gaat de producent akkoord met de voorwaarden van het Nederlands Filmfonds, CoBO en de Publieke Omroep.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

COVID-19: Papieren versie insturen

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen rondom het nieuwe coronavirus COVID-19, begrijpt het Filmfonds dat het in de huidige situatie niet altijd mogelijk is om binnen de geldende termijn de papieren versie van het aanvraagformulier in te sturen. Het is daarom vanaf heden mogelijk bij wijze van coulance en uitzondering de papieren versie van het formulier enkele dagen later in te sturen. Geef dit wel even aan van tevoren bij de contactpersoon van de betreffende regeling.

 

Aanvraag starten

Contact