Ontwikkeling lange animatiefilm

Animatie - Screen NL - Ontwikkeling

Aanvragen is mogelijk voor de volgende fasen van ontwikkeling:

• Treatment (+ script coach/adviseur)
• Scenario (+ script coach/adviseur)
• Productieontwikkeling
• Concept art, karakterontwerp, beatboards en/of storyboards
• Vervaardigen Animatic

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk en ervaring op gebied van speelfilm. De producent is niet dezelfde persoon als de regisseur of scenarist van de film.

Vanaf de fase van projectontwikkeling dient de aanvragende productiemaatschappij niet meer te wisselen. In het Algemeen Reglement en het Deelreglement Ontwikkeling staan in de betreffende artikelen over de aanvrager nadere voorwaarden.

Bijdrage

Debuterend scenarist:

  • Maximaal € 10.000 voor treatment 

  • Maximaal € 16.000 voor scenariofase 

  • Maximaal € 5.000 voor een scriptcoach/adviseur

Ervaren scenarist:

  • Maximaal € 15.000 voor treatment 

  • Maximaal € 25.000 voor scenariofase 

  • Maximaal € 5.000 voor een scriptcoach
/adviseur 

Debuterend regisseur:

  • Maximaal € 2.500 

Ervaren regisseur:

  • Maximaal € 5.000 

Producent: 

Maximaal 15% aan producersfee & overhead over de door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten. 

Aanvullende bijdrage / Animatic:


  • In aanvulling op de reguliere mogelijkheden voor scenario-ontwikkeling kan, afhankelijk van betrokken vormgevers en het concrete voorstel, een aanvullende bijdrage van maximaal € 10.000 worden verleend voor de ontwikkeling van concept art, karakterontwerp, beatboards en/of storyboards. Bovendien kan een bijdrage van maximaal € 40.000 worden aangevraagd voor een animatic.
  • Het bestuur kan besluiten een extra ontwikkelingsbijdrage beschikbaar te stellen indien de arena of de uitvoering van de filmproductie zodanig complex is dat voor het verder uitwerken van het scenario de betrokkenheid van creatieve en technische specialisten of heads of department noodzakelijk is. 

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Doe de ideecheck

Producenten die overwegen een aanvraag voor de ontwikkeling van een nieuw filmplan in te dienen kunnen eenmalig en voorafgaand aan de aanvraag een informele ideecheck bij een van de filmconsulenten doen. Een ideecheck wordt online ingevuld, is geen formele aanvraag, en is bedoeld om een eerste reactie te krijgen op het beoogde filmplan. Een producent kan maximaal twee projecten gelijktijdig voor een ideecheck voorleggen. De Ideecheck kan het hele jaar worden ingediend.

Naast cv’s van alle betrokkenen, een toelichting en een korte omschrijving van het verhaal en de belangrijkste personages (synopsis) van maximaal 4 pagina’s met begin, midden en einde van de film beschreven strekt het tot aanbeveling in het geval van een animatiefilm een beschrijving en voorbeelden van artwork bij te voegen.

Om de Ideecheck te doen, kies In Frame Account: Organisatie, dan Categorie: Ideecheck en vervolgens het gewenste Deelreglement. In beginsel komt de filmconsulent binnen vijftien werkdagen met een reactie. Doe de Ideecheck in Frame.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen voor ontwikkeling van filmplannen voor lange animatiefilms kunnen het hele jaar worden ingediend.

 

Procedure

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst onder leiding van het betreffende hoofd de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Reglementen en protocollen

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen. Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.
Aanvraag starten

Contact