Ontwikkeling kinder- en jeugdfilm i.s.m. Mitteldeutsche Medienförderung (MDM)

Speelfilm - Screen NL - Ontwikkeling

Het Nederlands Filmfonds en MDM hebben begin 2015 een fonds opgericht om de scriptontwikkeling van originele kinder- en jeugdfilmplannen te ondersteunen. Doel van dit fonds is de coproductie tussen Nederland en Duitsland op het gebied van kinderfilm te stimuleren, kennisuitwisseling mogelijk te maken en de kwaliteit van kinder- en jeugdfilms te verhogen. De fondsen stimuleren met dit initiatief al vanaf de ontwikkelingsfase internationale samenwerking en grensoverschrijdende ontwikkeling.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij die een aanvraag bij het Nederlands Filmfonds voorlegt wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één speelfilm met een bioscoopuitbreng in Nederland. De scenarist is hoofdverantwoordelijk geweest voor het script van minimaal één gerealiseerde speelfilm of TV-productie.

Bijdrage

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

 • Maximaal € 10.000 voor de treatment of rewrite van een scenario

 • Maximaal € 20.000 voor de scenariofase

 • Maximaal € 2.500 voor een scriptcoach/adviseur
 • Maximaal € 1.000 vertaalkosten per fase 
 • Maximaal 15% aan producersfee & overhead over de door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten 

Voorwaarden

 • De speelfilms zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar
 • Naar verwachting zullen de films een breed publiek aanspreken in zowel Duitsland als Nederland, alsook internationaal
 • De films hebben filmfestivalpotentie
 • De filmprojecten gaan over hedendaagse onderwerpen en worden verteld vanuit het perspectief van kinderen
 • Het gaat om live action speelfilms, er zijn geen limitaties wat betreft stijl of genre
 • Originele filmprojecten hebben prioriteit
 • Prioriteit wordt gegeven aan filmprojecten waar reeds een coproducent uit Nederland, respectievelijk de regio Midden Duitsland aan verbonden is

Een aanvraag omvat een duidelijk omschreven plan dat bestaat uit:

 • Een logline
 • Voor treatment aanvragen; een synopsis van minimaal 3 pagina’s
 • Voor scriptontwikkeling-aanvragen: een treatment van maximaal 15 pagina’s
 • Voor een re-write aanvraag: een scenario
 • Een toelichting (persoonlijke motivatie, urgentie) van het betrokken team
 • Een motivatie voor de Duitse/Nederlandse samenwerking met betrekking tot onderwerp, stijl en publiek  
 • Ontwikkel- en financieringsplan van treatment of scenario
 • CV’s of filmografieen van (co-)producent,(co-)scenarist en regisseur
 • Eerder gerealiseerd werk van scenarist en regisseur (digital bijgevoegd)

Procedure

Vanwege de gezamenlijke beoordeling  moeten de aanvragen in de Engelse taal worden ingediend.

Een aanvraag waarbij de Nederlandse producent hoofdverantwoordelijk is, wordt ingediend bij het Nederlands Filmfonds. Projecten met een hoofdverantwoordelijke Duitse producent worden ingediend bij het MDM.

Het MDM beoordeelt bij het Filmfonds ingediende aanvragen inhoudelijk en selecteert hieruit de aanvragen die het kansrijk acht. Het Filmfonds doet hetzelfde met de bij het MDM ingediende aanvragen.

Vervolgens worden in een gezamenlijke vergadering van vertegenwoordigers van beide fondsen uit de voorgeselecteerde aanvragen de projecten gekozen die in aanmerking komen voor een bijdrage in het kader van dit samenwerkingsproject.

Omdat het een samenwerking betreft tussen het MDM en het Filmfonds moeten beide fondsen positief over een aanvraag oordelen om een bijdrage te kunnen verstrekken. Dat houdt in, dat wanneer één fonds niet positief is over een aanvraag, dit project niet kan worden geselecteerd.

Het fonds waar de aanvraag is ingediend maakt bekend of het filmproject uiteindelijk is geselecteerd. Het Filmfonds streeft ernaar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. 

Een schriftelijke motivering van het besluit maakt evenals bij andere samenwerkingsprojecten geen deel uit van de procedure. Wel is het mogelijk om naar aanleiding van het besluit contact op te nemen met het Filmfonds voor een mondelinge toelichting op hoofdlijnen. Een eventuele subsidietoekenning op grond van deze regeling geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen op grond van deze of een andere regeling van het Fonds.

Reglementen en protocollen

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen volledig in het Engels in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft een aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal opnieuw in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten