Realisering minoritaire coproductie met VAF

Speelfilm - Documentaire - Animatie - Screen NL - Realisering

In het kader van een samenwerkingsovereenkomst participeren het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds jaarlijks in speelfilms, lange animatiefilms en documentaires die in coproductie worden gerealiseerd en in beide landen worden uitgebracht. Aanvragen kunnen worden gedaan voor een realiseringsbijdrage voor Vlaams-Nederlandse coproducties.

Wie komt in aanmerking?

De aanvrager is de productiemaatschappij van de Nederlandse minoritaire coproducent.

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van:

  • minimaal één speelfilm of lange animatiefilm met een bioscoopuitbreng in Nederland (aanvraag speelfilm/ lange animatiefilm);
  • minimaal één lange documentaire met een bioscoopuitbreng of landelijke televisie-uitzending in Nederland (aanvraag documentaire);

Bijdrage

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Speelfilm en lange animatiefilm:

  • Maximaal € 200.000

Daarnaast kan er eenmaal per jaar door beide fondsen gezamenlijk één aanvullende realiseringsbijdrage, NFF/VAF Plus van € 100.000 toegekend worden aan een Vlaams-Nederlandse coproductie in de categorie speelfilm of lange animatiefilm die eerder al een bijdrage op grond van deze samenwerking ontving.


Documentaire:

  • Maximaal € 50.000 voor de realisering van een Vlaams-Nederlandse coproductie.

Voorwaarden

  • De coproductie moet realiseringsteun hebben ontvangen van het VAF.
  • Van de toegekende Filmfondsbijdrage moet 100% (voor speelfilms) of 60% (voor documentaires) van de toegekende bijdrage worden besteed aan Nederlandse diensten, cast en crew.
  • Een dealmemo van een Nederlandse filmdistributeur voor de bioscooprelease van de film in Nederland is verplicht.
  • Het totale Nederlandse aandeel in het project moet ten minste 10% van de productiekosten bedragen (indien van toepassing: inclusief het Nederlandse aandeel van Eurimages).

* NFF/VAF Plus:
Deze aanvullende bijdrage is voor het project dat op basis van productie-aanpak en concrete distributie-aanpak de meeste potentie heeft op een zo goed mogelijke uitbreng in het andere land (dus België/Vlaanderen of Nederland). In aanmerking komen speelfilms en lange animatiefilms die eerder een NFF/VAF bijdrage hebben ontvangen (maar nog in financiering zijn). Ook projecten die in de laatste ronde van het jaar worden ingediend komen in aanmerking. Het gaat om één aanvullende realiseringsbijdrage van € 100.000, die eenmaal per jaar wordt toegekend.

Er kan een schriftelijk verzoek ingediend worden voor NFF/VAF Plus. In de beoordeling wordt gekeken naar:
• De visie van de twee producenten op de gezamenlijke productie-aanpak en het distributieplan dat aantoont dat het project een groot potentieel heeft voor vertoning in het andere land (dus België/Vlaanderen of Nederland);
• een crossmediaal marketing- en distributieplan waarin zowel de voorgenomen uitbreng in Vlaanderen als Nederland is uitgewerkt, vergezeld van een verklaring van een ervaren filmdistributeur met Beneluxrechten waaruit moet blijken dat deze vertrouwen heeft in het project en het beoogde publieksbereik en daarvoor een distributiegarantie wil toezeggen (ofwel verklaringen en distributiegaranties van een Nederlandse én Belgische distributeur);
• een geactualiseerd financieringsplan en begroting inclusief NL bestedingen waarvan NFF/VAF Plus deel uitmaakt.

Procedure

Een gezamenlijke adviescommissie komt drie keer per jaar bijeen voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen. Het subsidiebureau toetst de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag en adviseert over de hoogte van een bijdrage. Jaarlijks komen maximaal vijf Vlaamse en vijf Nederlandse speelfilms (inclusief een lange animatiefilm) en drie documentaires van ieder territorium voor een realiseringsbijdrage in aanmerking.
Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Overeenkomst met VAF

De volledige tekst van de samenwerkingsovereenkomst vindt u hier.

Subsidie aanvragen

Aanvragen voor Realisering minoritaire coproductie met VAF kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact