Algemene bepalingen en code of conduct

De grote veranderingen door digitalisering en internationalisering zetten niet alleen de verhoudingen tussen marktpartijen maar ook tussen de professionals die gezamenlijk aan filmproducties werken onder druk. Om slagvaardig en effectief samen te kunnen werken zowel aan producties als op strategisch niveau is het van belang dat de sector ook tot heldere kaders en afspraken komt om de samenwerking vorm te geven. Het Fonds faciliteert het proces.

  1. Het opstellen van een beknopte set algemene bepalingen die onderdeel vormen van contracten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.
  2. Het opstellen van een code of conduct met afspraken omtrent goed opdrachtgeverschap, opdrachtnemerschap en samenwerking. Met o.a. gedragsregels, transparantie en gang van zaken bij geschillen.
  3. FNV/Kunstenbond en de producentenverenigingen hebben een concept-model contract ingediend bij de Belastingdienst i.h.k.v. wet DBA. Na terugkoppeling draagt het Fonds bij aan eventueel noodzakelijke vervolgstappen.