Waddenfilm 2017

Documentaire - Screen NL - Realisering

Het Waddenfonds wil stimuleren dat een breed (internationaal) publiek kennis kan maken met de vele gezichten van het wad. Daarvoor kiest het Waddenfonds voor één filmproductie* (documentaire/non fictie) waarmee een breed (internationaal) publiek in bioscopen en andere media het wad kan ervaren en die de uitzonderlijke kwaliteiten van het Waddengebied laat zien. Ook als men er nog niet is geweest moet voelbaar zijn welke intrigerende spanningen er zich afspelen in het gebied. Wat gebeurt er in het wad? Wat is de taal van het wad? Wat betekent dat voor de bewoners van het gebied?

De Waddenfilm is een samenwerking van het Waddenfonds en het Filmfonds. De uitvoering is door het dagelijks bestuur van het Waddenfonds opgedragen aan het Filmfonds**.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon) die minstens twee jaar in Nederland, een andere lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van ten minste twee (lange) filmproducties met een bioscoopuitbreng of landelijke televisie-uitzending in Nederland.

Bijdrage

Binnen dit samenwerkingsproject wordt maximaal één filmproductie geselecteerd voor realisering. De bijdrage wordt verleend in de vorm van een krediet tot maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Voor de verlening van de subsidie voor productie en distributie wordt via het Waddenfonds maximaal € 800.000 beschikbaar gesteld.

 VOORWAARDEN 

 • het project vindt zijn oorsprong voornamelijk in het visuele aspect van het medium en heeft de artistieke potentie om voor toonaangevende internationale filmfestivals geselecteerd te worden;
 • ten behoeve van de distributie dient het cross mediaal marketing- en distributieplan met bijbehorende marketing- & distributiebegroting en onderliggende garanties omtrent de theatrical en non theatrical release van zodanige kwaliteit te zijn, dat er sprake is van een haalbare, doordachte en realistische publieksbenadering op basis waarvan de filmproductie nationaal en internationaal een optimaal bereik zal hebben (met name toeristen uit Amerika en Azië met bijzondere interesse voor de natuur en werelderfgoed).
 • het project heeft een minimale lengte van 70 minuten;
 • de filmproductie is geschikt voor vertoning op één scherm (single screen) en voor uitbreng in de bioscoop;
 • de filmproductie maakt het mogelijk om op efficiënte wijze in meerdere taalgebieden te worden gedistribueerd (met ondertiteling en/of voice-over);
 • eventuele aanvullende financiering dient binnen twaalf maanden na toekenning gerealiseerd te zijn;
 • de filmproductie waarvoor een bijdrage wordt gevraagd is ten tijde van de subsidieverlening niet reeds geheel of gedeeltelijk in de openbaarheid is gebracht én de subsidie niet ter dekking dient van kosten die zijn gemaakt in de periode gelegen voor het besluit tot subsidieverlening;
 • in 2018 kan de filmproductie – of belangrijke elementen ervan – worden getoond en ingezet in samenhang met Leeuwarden Culturele Hoofdstad;
 • De bijdrage van het Waddenfonds dient te worden terugbetaald uit exploitatie-inkomsten.

Deadlines

Uiterlijk op 6 januari 2017 voor 17.00 uur.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden voorgelegd aan een selectiecommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van het Filmfonds en leden die zijn aangewezen door het Waddenfonds.

Bij de selectie wordt gelet op:

 • de kwaliteit van het filmplan, waarbij onder andere gelet wordt op de interne consistentie en de visualiteit;
 • de mate waarin de wisselwerking in de natuurlijke dynamiek wordt getoond, inclusief de manieren waarop de mensen daarmee omgaan;
 • de kwaliteit van het oeuvre en de staat van dienst van de regisseur en de producent;
 • de financiële en productionele haalbaarheid en soliditeit van het filmplan, waaronder ook de haalbaarheid van de aanvullende financiering binnen de gestelde termijn;
 • de visie op distributie en potentiële distributiepartners en daarmee het potentiële bereik van de filmproductie;
 • de filmproductie draagt bij aan:
 • het vergroten van het bewustzijn van uniciteit en betekenis van de Waddenzee als werelderfgoed en;
 • het vergroten van de bekendheid van het waddengebied als intergetijdengebied waar gemeenschappen al eeuwenlang in leven en gebruik van maken.

Na een eerste selectie wordt een aantal aanvragers uitgenodigd hun plan mondeling aan de commissie te presenteren.

 

Reglementen en protocollen

 

Op de subsidieverstrekking zijn, naast de Subsidieverordening Waddenfonds 2014, het Algemeen Reglement, het Deelreglement Realisering en het Financieel & Productioneel protocol van het Filmfonds van toepassing. De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014 en de reglementen en protocollen van het Filmfonds prevaleert.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen bij het Filmfonds in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Filmfonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. 

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar http://www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Let op: dit kan enkele dagen duren. Vraag dit dus tijdig aan.

* Een cinematografisch werk in het genre non-fictie of natuurfilm geschikt voor bioscoopvertoning die een aspect van de werkelijkheid belicht waarbij de eigen visie van de regisseur wordt vormgegeven met creatieve gebruikmaking van filmische middelen in een persoonlijke stijl.

** Stichting Nederlands Fonds voor de Film.