Netherlands Film Production Incentive

Speelfilm - Documentaire - Animatie - Incentive - Realisering

Financiële bijdrage – in de vorm van een cash rebate voor aantoonbaar bestede en kwalificerende Nederlandse productiekosten – voor speelfilms, lange documentaires en lange animatiefilm. In de vorm van een pilot met looptijd van een jaar, komen daarnaast per 1 oktober 2017 ook high-end TV-series- drama-, animatie- en documentaireseries - in aanmerking voor een cash rebate. Met de Film Production Incentive beoogt het Fonds een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die in de zeven jaar voorafgaand aan de aanvraag hoofdverantwoordelijk is geweest voor:

het realiseren van minimaal twee filmproducties met een bioscoopuitbreng in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland.    
of
het realiseren van één filmproductie met een bioscoopuitbreng, mits de betreffende producent onder hoofdverantwoordelijkheid van een andere productiemaatschappij een trackrecord heeft opgebouwd dat naar het oordeel van het bestuur vergelijkbaar is met het hierboven bepaalde.

De betreffende film(s) moeten minimaal een bioscoopuitbreng in Nederland gehad hebben.

Voor een aanvraag voor TV-series is het ook mogelijk dat de producent hoofdverantwoordelijk geweest voor twee high-end TV-series die primair openbaar gemaakt zijn via televisie-/VOD-uitzending in Nederland. 

Welke projecten komen in aanmerking?

  • Films met een budget van minimaal 1 miljoen voor een speelfilm of lange animatiefilm (onder voorwaarden is een ondergrens van € 600.000 toereikend) en € 250.000 voor een lange documentaire.
  • De hoogte van de kwalificerende kosten is minimaal € 100.000.
  • Tenminste 50% van het productiebudget moet bij aanvraag onvoorwaardelijk en aantoonbaar zijn toegezegd door derden.

In het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland staan de nadere vereisten voor de aanvrager en de aanvraag beschreven.

Bijdrage

Filmproducties:

  • maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag
  • maximaal € 3 miljoen per jaar per aanvragende productiemaatschappij

High-end TV-series: 

  • maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag
  • maximaal € 3 miljoen per jaar per aanvragende productiemaatschappij

De bijdrage is een 30% cash rebate voor aantoonbaar bestede en kwalificerende Nederlandse productiekosten.

Een percentage van 35% kan bij Filmproducties worden gehanteerd indien de aanvrager geen ander realiseringsbijdrage(n) ontvangt die word(t)en aangemerkt als Nederlandse staatssteun en/of bij een aanvraag voor een internationale coproductie waarvan voor een, per categorie bepaald percentage van de digitale productiekosten in Nederland wordt besteed.

Het subsidieplafond voor 2017 is  €19,25 miljoen. Voor de pilot voor high-end TV-series is het subsidieplafond €10 miljoen. Per aanvraagronde worden als eerste alle internationale coproducties gehonoreerd tot maximaal 70% van het budget.

Procedure

Toetsing van aanvragen geschiedt op basis van strikte financiële, juridische en zakelijke criteria en met behulp van een puntensysteem. Voor 2016 is het minimum aantal punten vastgesteld op 75.

Mocht de aanvrager overwegen tevens één of meerdere financiële bijdrage(n) in het kader van (een) andere regeling(en) van het Fonds aan te vragen dan is het, gezien de koppeling met bestedingen bij de Film Production Incentive, van belang dat deze aanvraagmogelijkheden eerst worden benut.

Er kan geen aanvraag ingediend worden voor de Netherlands Film Production Incentive als het Fonds nog een beslissing moet nemen over een ingediende aanvraag voor dezelfde filmproductie bij een andere regeling van het Fonds.Lees de Hoofdlijnen Production Incentive - Filmproducties en de Hoofdlijnen Production Incentive- High-end TV-series. Voor de belangrijkste feiten in het Engels, lees hier de factsheet. 

Het Hoofd Production Incentive en de productiebeheerder toetsen de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag, waarna de directeur/bestuurder beslist over de aanvraag. Uitslag volgt doorgaans binnen acht tot tien weken.

Toelichting op wijzigingen Film Production Incentive per 1-10-2017

Artikel 1 
In de definitie van ‘internationale coproductie’ is gespecificeerd op welk Europees Verdrag gedoeld wordt: het Verdrag van Europa inzake de Cinematografische Coproductie. 

Artikel 3 
Door de toevoeging aan dit artikel kunnen subsidieplafonds worden ingesteld voor verschillende categorieën . 

Artikel 4 
In de culturele criteria zijn twee aanpassingen gedaan. Twee bijpersonages die blijkens het scenario een bijzondere band met Nederland hebben volstaan. Voorheen moesten dat er drie zijn. Daarnaast kan het scenario gebaseerd zijn op een origineel literair werk of op een ander auteursrechtelijk beschermd werk en vervalt de eis dat het alleen om Europees werk zou kunnen gaan. 

Artikel 6 
Het maximum van vier aanvraagrondes per jaar wordt losgelaten. Nu gebleken is dat de behandeltijd per aanvraagronde iets korter is dan voorzien, wordt met deze wijziging ruimte gecreëerd voor meer aanvraagrondes om potentiële aanvragers beter te faciliteren. 

Artikel 7 
In het zesde lid, sub g, is aangegeven dat de indiendatum van de aanvraag bepaalt welke kosten wel, en welke niet, als grondslag kunnen dienen voor de financiële bijdrage. Voorheen was dat de sluitingsdatum van een aanvraagronde. Op deze manier kunnen productiekosten kwalificeren van aanvragen die al ruim voor de sluitingsdatum compleet zijn. 

Lid zeven van dit artikel stond voorheen vermeld in de overgangsbepalingen. Nu wordt het een vast onderdeel van de regeling. Als een aanvrager kan motiveren waarom een productie ten tijde van de verlening geheel of gedeeltelijk in productie is gegaan, is het mogelijk toch een bijdrage te verstrekken. 

Artikel 8 
De maximale bijdrage wordt verhoogd van 1 miljoen euro naar 1,5 miljoen euro. Tevens kunnen de kwalificerende kosten van filmproducties worden vermenigvuldigd tot een cash rebate van 35% indien aan een aantal limitatieve voorwaarden wordt voldaan. Voorheen was dit maximaal 30%. 

Artikel 10 
De bovengrens van 2 miljoen euro per aanvrager per jaar is - in lijn met de aanpassing van de maximale bijdrage per project - verhoogd naar 3 miljoen euro. 

Artikel 13 
Op verzoek van de aanvrager – mits goed gemotiveerd – kan het bestuur ontheffing geven aan de aanvrager om de opnamen te starten voordat het Fonds bevestigd heeft dat aan alle verplichtingen is voldaan. Deze toevoeging hangt samen met artikel 7, lid zeven zoals hierboven toegelicht. 

Artikel 22 
In deze bepalingen is opgenomen dat het onder een aantal voorwaarden ook mogelijk is om een aanvraag te doen voor een filmproductie met een productiebudget tussen 600.000 euro en 1 miljoen euro. Voorheen was de ondergrens 1 miljoen euro. De verruiming wordt ingevoerd met een looptijd van één jaar. Op de website van het Fonds wordt drie maanden voor het einde van de looptijd vermeld of deze wordt verlengd en zo ja voor welke duur. 

Toelichting op het Reglement 
In de Toelichting op het Reglement is een klein aantal wijzigingen in de tekst opgenomen dat aansluit op de bovengenoemde wijzigingen in de artikelen. 

Bijlage 1 Kwalificerende kosten 
Bij de verlening van de bijdrage wordt tot 5% aan onvoorzien over de kwalificerende productiekosten in de berekening meegenomen. Bij de afrekening moet worden aangetoond dat deze daadwerkelijk aan kwalificerende kosten zijn besteed. 

Bijlage 2 Puntensysteem 
Onder kop 1 - Creatief talent en bepalende crew gedurende het gehele filmproductie proces - is toegelicht dat het nu mogelijk is om een extra functie uitgevoerd door één persoon, dubbel in de puntentelling mee te laten tellen. Het gaat om de dubbelfunctie van sound designer en re recording mixer

Bij filmproducties met een minderheidsaandeel in de financiering vanuit Nederland, waarbij de kwalificerende productiekosten die in Nederland worden besteed tenminste 1 miljoen euro bedragen, is nu minimaal één Hoofdfunctie vereist (in plaats van twee Hoofdfuncties). Daarnaast kunnen andere functies meetellen indien deze hoofdverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Nederlandse deel van de productie. In het geval van een animatiefilm met een minderheidsaandeel in de financiering vanuit Nederland tellen de functies mee indien deze hoofdverantwoordelijk zijn voor het Nederlandse deel van de productie. 

2.1 Puntensysteem – Categorie Speelfilm 
De functie van Post Production Supervisor staat niet meer in Tabel 1.16 Other crew during the production and Postproduction, maar is nu in de puntentelling toegevoegd aan 1.15 Line Producer. 

2.3 Puntensysteem – Categorie Animatiefilm 
Hierin is een aantal wijzigingen opgenomen die uitbreidingen betreffen van de functies die meetellen in de puntentelling. Daarnaast is in Tabel 1.14 het minimum percentage animators die domicilie houden in Nederland verlaagd van 50% naar 25% en is in 1.14.4 de functie van ‘Set builder’ in de puntentelling opgenomen. 

Addendum High End Series & Single Episodes 
Aan het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland is een Addendum toegevoegd dat het mogelijk maakt om een financiële bijdrage aan te vragen voor High End Series & Single Episodes op grond van dit Reglement. Deze verruiming wordt ingevoerd met een looptijd van een jaar. Op de website van het Fonds wordt drie maanden voor het einde van de looptijd vermeld of deze wordt verlengd en zo ja voor welke duur alsmede het subsidieplafond dat hiervoor beschikbaar is. 

De specifieke puntentellingen voor deze producties maken onderdeel uit van dit Addendum, en daarmee ook van het Reglement. 

Veelgestelde vragen

Wat zijn de resultaten van de Film Production Incentive?

Sinds de start in juni 2014 tot en met december 2016 is aan 181 filmprojecten, waarvan 111 internationale (co)producties (65 primair Nederlandse coproducties en 46 coproducties met een minderheidsaandeel in de financiering vanuit Nederland) een cash rebate verstrekt van in totaal 41,6 miljoen euro. Dit leidt tot circa 199 miljoen euro aan bestedingen voor filmproducties in Nederland, wat er op neerkomt dat er gemeten over de eerste tweeënhalf jaar van de regeling voor elke toegekende euro aan Production Incentive gemiddeld 4,8 euro in Nederland wordt uitgegeven. (In voornoemde periode zijn de gegevens met een bedrag van 5,4 miljoen euro gesaldeerd voor 19 projecten waarvoor de beschikking is ingetrokken, overwegend in verband met de uitstel van het moment van de productie).

In de eerste drie aanvraagronden van 2017 zijn er in totaal 55 aanvragen gehonoreerd met een totale bijdrage van 12 miljoen euro, waarmee in totaal 53,2 miljoen euro aan bestedingen voor filmproducties in Nederland wordt gegenereerd. Er volgen nog twee aanvraagronden in 2017. In het eerste kwartaal van 2018 wordt een nieuwe Monitor gepubliceerd met daarin de resultaten over 2017.

Voor de Monitor over de resultaten van de regeling van medio 2014 tot en met december 2016, klik hier. Voor de bijbehorende infographic, klik hier. 

Komen speelfilms met een lager productiebudget dan 1 miljoen euro in aanmerking?

Vanaf 1 oktober kan er ook voor speelfilms met een productiebudget tussen 600.000 euro en 1 miljoen euro een aanvraag voor een cash rebate worden ingediend. Daarbij blijft wel overeind dat kosten marktconform moeten worden begroot en deferments worden beperkt. 

Het aantal aanvragen voor Nederlandse speelfilms met een beperkt budget voor de andere regelingen van het Fonds (waarin geen minimale en maximale budgetgrenzen worden gehanteerd, zolang het budget maar aansluit bij het te verfilmen scenario) is de vraag naar een bijdrage overigens beperkt.
 
De verwachting is wel, dat deze wijziging kan helpen de grote druk op het budget voor Nederlandse minoritaire coproducties te verlichten.

Welke kosten vallen er onder digitale productiekosten?

De digitale productiekosten omvatten de kosten voor de digitale workflow, zoals animatiewerk, visual effects, beeld- en geluidnabewerking van een film. Alle kosten die kwalificeren, zijn in de begroting gemarkeerd. De begroting rekent het percentage zelf uit, zie ook artikel 2.23 in het Financieel en Productioneel Protocol.

Wat is er veranderd in de begroting?

De belangrijkste wijziging zit in de globals die moeten worden ingevuld op tabblad 2 van het budget. Hierdoor rekent de begroting de digitale productiekosten, de minutenprijs (in het geval van series) en het kwalificerende deel van het onvoorzien automatisch mee.

Waarom is er een pilot voor high-end TV-series?

De productie en distributie van internationaal aansprekende high-end TV-series neemt wereldwijd een vlucht, ook in Europa met series als Borgen, Deutchland 84, The Crown en The Missing. De pilot is er op gericht te stimuleren dat Nederland bij die internationale ontwikkelingen aanhaakt. Enerzijds door in eigen land, naast de gangbare televisieseries, de ontwikkeling en productie van internationaal aansprekende kwaliteitsseries mogelijk te maken. Anderzijds door te stimuleren dat (delen van) buitenlandse kwaliteitsseries in coproductie met Nederland worden gerealiseerd.

Vergelijkbare regelingen als de Production Incentive in het buitenland, richten zich al veel langer op zowel filmproducties als high-end TV-series. Door hier op aan te sluiten wordt ingespeeld op de steeds grotere verwevenheid tussen de film- en televisie-industrie en wordt een extra impuls gegeven aan de productie-activiteit in Nederland en zijn internationale concurrentie positie.

De pilot richt zich op internationaal aansprekende drama-, documentaire- en animatieseries met een hoog ambitieniveau, die zich door hun artistieke, cinematografische kwaliteit en production value onderscheiden. Dit hoge ambitieniveau moet ook blijken uit de inzet van betrokken partners. Net als bij filmproducties is de incentive-bijdrage er op gericht om waarde toe te voegen aan dit hogere ambitieniveau en niet in plaats te komen van reeds bestaande financieringsbronnen. Om die reden gaat de regeling ook uit van een ondergrens aan productiekosten per minuut.

Wat is de looptijd van de pilot voor high-end TV-series?

De pilot voor high-end TV-series duurt in principe een jaar, of tot de uitputting van het beschikbare budget van 10 miljoen euro. Of de pilot wordt omgezet in een structurele regeling, hangt af van de ervaringen gedurende deze pilot-periode en of er extra middelen beschikbaar komen.

Hoeveel aanvraagronden voor high-end TV-series zijn er?

De eerste aanvraagronde voor high-end TV-series heeft als deadline 7 november 2017.

Daarna zijn er nog twee aanvraagronden vóór de zomer, met als deadline 12 februari 2018 en 23 mei 2018. Als er nog budget resteert, is er een veegronde na de zomer, deadline 10 september 2018.

Wanneer kan ik aanvragen voor high-end TV-series?

Vanaf 1 oktober 2017 staan alle aanvraagformulieren, het puntensysteem, begroting, de subsidieplafonds per aanvraagronde en andere documentatie online. Vanaf dat moment kunnen aanvragen in ontvangst worden genomen.

De uiterste deadlines zijn 7 november 2017, 12 februari 2018 en 23 mei 2018. Eerder indienen kan ook. Indien een aanvraag compleet is ingediend en aan de voorwaarden voldoet worden de productiekosten vanaf het moment van indiening meegenomen. Is dat niet het geval, dan geldt de uiterste indiendatum van de betreffende aanvraagronde.

Kun je voor high-end TV-series ook in aanmerking komen voor 35% rebate?

De uitzonderingen die gemaakt zijn voor films gelden niet voor de pilot voor televisieseries. Daarvoor geldt het vaste percentage van 30%.    

Mag ik ook voor een vervolgseizoen van een TV-serie aanvragen?

Dat mag. De regeling is niet beperkt tot alleen het eerste seizoen. Voor een eerste seizoen kent het Fonds wel extra impact-punten toe via het puntensysteem. Deze gelden niet voor vervolgseizoenen. In een aanvraagronde mag er een aanvraag ingediend worden voor 1 seizoen.

Kun je ook aanvragen voor een deel van een high-end TV-serie?

Dat kan. Je kunt een aanvraag doen voor een single episode als de productiekosten minimaal 1 miljoen euro bedragen, of een deel van de high-end TV-serie, als er voldaan wordt aan het minimum aantal minuten (op basis van de reeds uitontwikkelde scenario’s).

Hoe vindt de selectie plaats van aanvragen voor high-end TV-series die aan de voorwaarden voldoen?

Net als bij de aanvragen voor speelfilms, lange documentaires en lange animatiefilms worden aanvragen voor high-end TV-series per aanvraagronde gerangschikt op basis van het puntensysteem. Daarna worden eerst de internationale coproducties met een Nederlands meerderheids- of minderheidsaandeel in de productie beschikt, tot 70% van het budget is besteed.

Als er budget resteert uit een aanvraagronde, wordt dit toegevoegd aan het budget van de volgende aanvraagronde tot het totale budget voor de pilot is besteed.

Wat is het maximale bedrag per aanvrager voor high-end TV-series?

Een aanvrager kan maximaal 3 miljoen euro aan Incentive-bijdrage per jaar aanvragen voor high-end TV-series. (Daarnaast kan een aanvrager 3 miljoen euro voor filmproducties per jaar aanvragen.)

Wordt het jaarlijkse budget voor filmproducties verlaagd door de pilot voor high-end TV-series?

Nee, voor speelfilms, documentaires en lange animatiefilms blijft jaarlijks 19,25 miljoen euro beschikbaar. Voor de pilot high-end TV-series is een bedrag van 10 miljoen euro geoormerkt binnen het totaal tot nu toe beschikbaar gestelde budget. Op een deel van de beschikbare middelen uit de voorliggende jaren was nog geen aanspraak gemaakt: de regeling is pas halverwege 2014 van start gegaan en moet daarnaast aan bekendheid winnen.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten