Netherlands Film Production Incentive

Speelfilm - Documentaire - Animatie - Incentive - Realisering

Financiële bijdrage – in de vorm van een cash rebate voor aantoonbaar bestede en kwalificerende Nederlandse productiekosten – voor speelfilms, lange documentaires en lange animatiefilm. In de vorm van een pilot zijn daarnaast ook kwalificerende productiekosten van high end TV-series - drama-, animatie- en documentaireseries - in aanmerking gekomen voor een cash rebate*. Met de Film Incentive beoogt het Fonds een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken.

*De aanvraagronde in augustus 2020 was de laatste ronde in het kader van de pilot voor high-end series van de Production Incentive. De pilotregeling heeft zijn succes bewezen: de productie en populariteit van aansprekende kwaliteitsseries heeft een vlucht genomen en elke geïnvesteerde euro genereert zo’n 4,50 euro aan bestedingen in Nederland. Producentenverenigingen NAPA en NCP pleiten in samenspraak met het Fonds dan ook voor continuïteit van de regeling.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die in de zeven jaar voorafgaand aan de aanvraag hoofdverantwoordelijk is geweest voor:

het realiseren van minimaal één filmproductie met een bioscoopuitbreng in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland.    
of
het realiseren van één filmproductie met een bioscoopuitbreng, mits de betreffende producent onder hoofdverantwoordelijkheid van een andere productiemaatschappij een trackrecord heeft opgebouwd dat naar het oordeel van het bestuur vergelijkbaar is met het hierboven bepaalde.

De betreffende film(s) moeten minimaal een bioscoopuitbreng in Nederland gehad hebben.

Voor een aanvraag voor TV-series is het ook mogelijk dat de producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor een high-end TV-serie die primair openbaar gemaakt is via televisie-/VOD-uitzending in Nederland. 

Welke projecten komen in aanmerking?

  • Films met een budget van minimaal 600.000 voor een speelfilm of lange animatiefilm € 250.000 voor een lange documentaire.
  • De hoogte van de kwalificerende kosten is minimaal € 150.000.
  • Tenminste 50% van het productiebudget moet bij aanvraag onvoorwaardelijk en aantoonbaar zijn toegezegd door derden.

In het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland staan de nadere vereisten voor de aanvrager en de aanvraag beschreven.

Bijdrage

Filmproducties:

  • maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag
  • maximaal € 3 miljoen per jaar per aanvragende productiemaatschappij

High-end TV-series: 

  • maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag
  • maximaal € 3 miljoen per jaar per aanvragende productiemaatschappij

De bijdrage is een 30% cash rebate voor aantoonbaar bestede en kwalificerende Nederlandse productiekosten.

Een percentage van 35% kan bij Filmproducties worden gehanteerd indien de aanvrager geen ander realiseringsbijdrage(n) ontvangt die word(t)en aangemerkt als Nederlandse staatssteun en/of bij een aanvraag voor een internationale coproductie waarvan voor een, per categorie bepaald percentage van de digitale productiekosten in Nederland wordt besteed.

Het subsidieplafond voor 2020 is  €19,25 miljoen, exclusief het budget voor de pilot voor high-end TV-series. Per aanvraagronde worden als eerste alle internationale coproducties gehonoreerd tot maximaal 70% van het budget.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Ben je van plan een aanvraag in te dienen, dan adviseren we om voorafgaand aan de indiening een afspraak te maken om de aanvraag te bespreken. Neem hiervoor contact op via incentive@filmfonds.nl en de projectbegeleider gekoppeld aan jouw type productie;

Let op: Wanneer voor de financiering van het project zowel selectieve fondssteun als Film Incentive noodzakelijk zijn, dan kun je jouw aanvraag voor Film Incentive pas indienen nadat er beschikt is voor selectieve steun. Klik hier voor meer informatie.

Procedure

Toetsing van aanvragen geschiedt op basis van strikte financiële, juridische en zakelijke criteria en met behulp van een puntensysteem. Voor 2020 is het minimum aantal punten vastgesteld op 75.

Mocht de aanvrager overwegen tevens één of meerdere financiële bijdrage(n) in het kader van (een) andere regeling(en) van het Fonds aan te vragen dan is het, gezien de koppeling met bestedingen bij de Film Production Incentive, van belang dat deze aanvraagmogelijkheden eerst worden benut.

Er kan geen aanvraag ingediend worden voor de Netherlands Film Production Incentive als het Fonds nog een beslissing moet nemen over een ingediende aanvraag voor dezelfde filmproductie bij een andere regeling van het Fonds.Lees de Hoofdlijnen Film Incentive - Filmproducties en de Hoofdlijnen Incentive- High-end TV-series.

De Project Managers Film Incentive en de Projectbegeleiders toetsen de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag, waarna de directeur/bestuurder beslist over de aanvraag. Uitslag volgt doorgaans binnen acht tot tien weken.

Reglementen en protocollen

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Het Begrotingsmodel Standaard (Movie Magic) wordt aangeboden als .bin bestand. Indien je moeilijkheden heeft met het openen van van .bin bestanden, gebruik dan bijvoorbeeld het programma Daemon Tools: https://www.daemon-tools.cc/downloads. Wil je het Begrotingsmodel Standaard (Movie Magic)-bestand (.mbd) via e-mail ontvangen? Mail dan met incentive@filmfonds.nl.  

Veelgestelde vragen

Is een voorgesprek van belang voor de aanvraag?

Een voorgesprek is niet verplicht, maar wij raden u wel aan hiervan gebruik te maken. U heeft daarmee de mogelijkheid om vragen voor te leggen en de collega’s kunnen u op hun beurt wijzen op specifieke veelvoorkomende knelpunten. Op basis van een voorgesprek kunt u de eigen keuzes richting een aanvraag nog bijstellen om vervolgens zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de regeling en de bijdrage die op grond daarvan verleend wordt.

U kunt een voorgesprek inplannen bij de Incentive afdeling, door een e-mail te sturen naar incentive@filmfonds.nl. We ontvangen graag vooraf een concept-dekkingsplan, puntenlijst, concept-begroting en puntentelling. In het gesprek komt in ieder geval de financieringsopzet aan de orde (of 50% gefinancierd is), de toezeggingen van derden en de beoogde productiebestedingen.  

Mogen de opnames van de productie starten voordat de volledige financiering gegarandeerd is?

U kunt pas starten met de productie wanneer de financiering, inclusief Film Incentive, voor 100% gegarandeerd en schriftelijk vastgelegd is en er voldaan is aan de verplichtingen genoemd in de beschikking van het Fonds.

Voor films waarvan, op de bijdrage van de Incentive na, bij aanvraag alle overige financiering onvoorwaardelijk schriftelijk is toegezegd en vastgelegd, kan enkel voor eigen rekening en risico gestart worden met de opnamen indien ook het financieringsaandeel van de Incentive door een derde partij (niet zijnde de producent) gegarandeerd is. Mocht er geen of een lagere Incentive-bijdrage volgen dan dient deze derde partij het financieringsgat onvoorwaardelijk te dichten.  

 

Mag ik bestaande financiering vervangen voor financiering vanuit de Incentive?

Voor films, zoals minoritaire coproducties die al volledig zijn gefinancierd en in productie zijn gegaan, kan een aanvraag bij de Incentive gedaan worden ter vervanging van bestaande financiering (bijv. een fiscale regeling uit het buitenland). De Incentive dient dan ter dekking van kosten die dan nog gemaakt moeten worden, in de meeste gevallen de kwalificerende kosten in de postproductie.    

 

Mag ik gelijktijdig beroep doen op selectieve fondssteun en Film Incentive?

Indien voor de financiering van het project beide bijdragen noodzakelijk zijn, dan dient eerst de selectieve fondsbijdrage op grond van het deelreglement realisering te worden aangevraagd. Voor de beoordeling in het kader van de Film Incentive, als ook ter voorkoming van problemen rond financiering en bestedingen, moet vooraf helder zijn of er sprake is van gecombineerde Filmfondsbijdragen of niet. Na de beschikking voor een selectieve fondsbijdrage kan er Film Incentive worden aangevraagd. Klik voor alle deadlines hier.

Wat is er veranderd in de begroting?

De belangrijkste wijziging zit in de globals die moeten worden ingevuld op tabblad 2 van het budget. Hierdoor rekent de begroting de digitale productiekosten, de minutenprijs (in het geval van series) en het kwalificerende deel van het onvoorzien automatisch mee. Begin 2020 wordt er een nieuwe versie van de begroting online gezet. 

Welke kosten vallen er onder digitale productiekosten?

De digitale productiekosten omvatten de kosten voor de digitale workflow, zoals animatiewerk, visual effects, beeld- en geluidnabewerking van een film. Alle kosten die kwalificeren, zijn in de begroting gemarkeerd. De begroting rekent het percentage zelf uit, zie ook artikel 2.23 in het Financieel en Productioneel Protocol.

Kan de bijdrage dan wel het maximale percentage na verlening nog naar boven bijgesteld worden?

Eenmaal verleende subsidie kan alleen lager en nooit hoger vastgesteld worden. Dat is een gegeven in de subsidieverlening. Het is dan ook van belang dat u als aanvrager voorafgaand aan de aanvraag een weloverwogen keus maakt en dit ook in het voorgesprek aan de orde stelt. Sinds oktober 2017 wordt bij verlening van de bijdrage ruimte geboden voor onvoorziene kwalificerende kosten. Bij vaststelling van de Incentive-bijdrage dient deze ruimte door concrete kwalificerende bestedingen te zijn ingevuld. Ook worden sinds oktober 2017 kwalificerende productiekosten meegenomen in de berekening van de bijdrage vanaf het moment van indiening van een compleet aanvraagdossier.

Kan de verleende Incentive-bijdrage bij vaststelling verlaagd worden?

Net als bij iedere vaststelling kan de bijdrage bij oplevering van de film en eindafrekening naar beneden worden gesteld. De bijdrage kan zelfs ingetrokken worden indien niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden en verplichtingen. Het is dan ook belangrijk dat de voorgenomen bestedingen bij eindafrekening omgezet zijn in concrete en aantoonbaar kwalificerende productiekosten en dat het puntenaantal waarop beschikt is in stand is gebleven.

Indien een beroep gedaan wordt op de uitzonderingen voor filmproducties (niet TV-series) waarbij een hoger percentage van 35% van toepassing is en bij vaststelling blijkt dat daarop niet langer aanspraak gedaan kan worden, dan wordt het percentage naar beneden bijgesteld.

Wat zijn de resultaten van de Film Incentive?

De maatregel heeft als doel de productieactiviteit in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken waarmee ook ruimte wordt gecreëerd voor de (door)ontwikkeling van talent en voor innovatie. De maatregel heeft in de periode juli 2014 tot en met december 2019 ruim €494 miljoen aan productie-uitgaven gestimuleerd. Sinds oktober 2017 komen naast speelfilms, lange documentaires en lange animatiefilms ook high-end TV-series in aanmerking voor de regeling. Voor de evaluatie van de Incentive door onderzoeksbureau Olsberg SPI, klik hier. 

In de eerste vier Film- en TV-serie-aanvraagronden van 2019 zijn er in totaal 67 film en 17 TV-serie-aanvragen gehonoreerd met een totale bijdrage van 30,2 miljoen euro, waarmee in totaal 117,2 miljoen euro aan bestedingen voor filmproducties in Nederland wordt gegenereerd.

De monitor over 2019 wordt in maart 2020 gepubliceerd.

 

Waarom is er een pilot voor high-end TV-series?

De productie en distributie van internationaal aansprekende high-end TV-series neemt wereldwijd een vlucht, ook in Europa met series als Borgen, Deutschland 83, The Crown en The Missing. De pilot is er op gericht te stimuleren dat Nederland bij die internationale ontwikkelingen aanhaakt. Enerzijds door in eigen land, naast de gangbare televisieseries, de ontwikkeling en productie van internationaal aansprekende kwaliteitsseries mogelijk te maken. Anderzijds door te stimuleren dat (delen van) buitenlandse kwaliteitsseries in coproductie met Nederland worden gerealiseerd. 

Vergelijkbare regelingen met de Film Incentive in het buitenland richten zich al veel langer op zowel filmproducties als high-end TV-series. Door hier op aan te sluiten wordt ingespeeld op de steeds grotere verwevenheid tussen de film- en televisie-industrie en wordt een extra impuls gegeven aan de productie-activiteit in Nederland en zijn internationale concurrentie positie. 

De pilot richt zich op internationaal aansprekende drama-, documentaire- en animatieseries met een hoog ambitieniveau, die zich door hun artistieke, cinematografische kwaliteit en production value onderscheiden. Dit hoge ambitieniveau moet ook blijken uit de inzet van betrokken partners. Net als bij filmproducties is de incentive-bijdrage er op gericht om waarde toe te voegen aan dit hogere ambitieniveau en niet in plaats te komen van reeds bestaande financieringsbronnen. Om die reden gaat de regeling ook uit van een ondergrens aan productiekosten per minuut. 

Kan ik indienen als de serie nog in ontwikkeling is?

Nee, dat is niet mogelijk. Met de succesvolle introductie van de pilot is het van belang om aan te tonen dat er daadwerkelijk sprake is van een high-end TV-serie. Dat betekent dat bij het indienen van de aanvraag de scenario’s volledig uitontwikkeld dienen te zijn en dat de regievisie en de verdere creatieve uitwerking gereed zijn voor productie. Voor documentaireseries zal gevraagd worden om een uitgebreid researchverslag.

Wat is de looptijd van de pilot voor high-end TV-series?

De pilot voor high-end TV-series loopt in principe tot de uitputting van het beschikbare budget voor de pilot. Het budget voor de pilot high-end TV-series wordt beschikbaar gesteld uit beschikbare middelen uit de voorliggende jaren waarop geen aanspraak is gemaakt. Of de pilot wordt omgezet in een structurele regeling, hangt af van de ervaringen gedurende deze pilot-periode en of er extra middelen beschikbaar komen.

Hoeveel aanvraagronden voor high-end TV-series zijn er?

Op dit moment staan er 3 aanvraagronden vast, waarvan de deadlines gelijktijdig lopen aan de deadlines voor filmproducties: 3 februari, 24 mei en 24 augustus. Het budget voor de ronde van 24 augustus 2020 bedraagt € 4.2 mln. Dit zijn vooralsnog de laatste beschikbare middelen voor de pilot High-End series & single episodes.

Mag ik ook voor een vervolgseizoen van een TV-serie aanvragen?

Dat mag. De regeling is niet beperkt tot alleen het eerste seizoen. Voor een eerste seizoen kent het Fonds wel extra impact-punten toe via het puntensysteem. Deze gelden niet voor vervolgseizoenen. Per aanvraagronde mag er een aanvraag ingediend worden voor 1 seizoen.

Kun je voor high-end TV-series ook in aanmerking komen voor 35% rebate?

De uitzonderingen die gemaakt zijn voor films gelden niet voor de pilot voor TV-series. Daarvoor geldt het vaste percentage van 30%.    

Kun je ook aanvragen voor een deel van een high-end TV-serie?

Dat kan. Je kunt een aanvraag doen voor een single episode als de productiekosten minimaal 1 miljoen euro bedragen, of een deel van de high-end TV-serie, als er voldaan wordt aan het minimum aantal minuten (op basis van de reeds uitontwikkelde scenario’s).

 

Hoe vindt de selectie plaats van aanvragen voor high-end TV-series die aan de voorwaarden voldoen?

Net als bij de aanvragen voor speelfilms, lange documentaires en lange animatiefilms worden aanvragen voor high-end TV-series per aanvraagronde gerangschikt op basis van het puntensysteem. Daarna worden eerst de internationale coproducties met een Nederlands meerderheids- of minderheidsaandeel in de productie beschikt, tot 70% van het budget is besteed. Als er budget resteert uit een aanvraagronde, wordt dit toegevoegd aan het budget van de volgende aanvraagronde tot het totale budget voor de pilot is besteed.

Wat is het maximale bedrag per aanvrager voor high-end TV-series?

Een aanvrager kan maximaal 3 miljoen euro aan Incentive-bijdrage per jaar aanvragen voor high-end TV-series. (Daarnaast kan een aanvrager 3 miljoen euro voor filmproducties per jaar aanvragen.)

Wordt het jaarlijkse budget voor filmproducties verlaagd door de pilot voor high-end TV-series?

Nee, voor speelfilms, documentaires en lange animatiefilms blijft jaarlijks 19,25 miljoen euro beschikbaar. Het budget voor de pilot high-end TV-series wordt beschikbaar gesteld uit beschikbare middelen uit de voorliggende jaren waarop geen aanspraak is gemaakt.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Let op: Wanneer voor de financiering van het project zowel selectieve fondssteun als Film Incentive noodzakelijk zijn, dan kun je jouw aanvraag voor Film Incentive pas indienen nadat er beschikt is voor selectieve steun. Klik hier voor meer informatie.

Met een account kun je een digitale aanvraag indienen in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanpassingen insturen aanvraagformulieren wegens COVID-19

Papieren versie insturen

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen rondom het nieuwe coronavirus COVID-19, begrijpt het Filmfonds dat het in de huidige situatie niet altijd mogelijk is om binnen de geldende termijn de papieren versie van het aanvraagformulier in te sturen. Het is daarom vanaf heden mogelijk bij wijze van coulance en uitzondering de papieren versie van het formulier enkele dagen later in te sturen. Geef dit wel even aan van tevoren bij de contactpersoon van de betreffende regeling.

Digitaal ondertekenen aanvraagformulieren

Vanaf heden is het ook mogelijk het aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Dit vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.

Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van projecttitel, aanvraagnummer, categorie en het deelregelement - programma. Deze gegevens vind je terug onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier. 

De digitale handtekening kan worden toegevoegd met Adobe Acrobat Reader. Dit gratis programma kun je hier downloaden. Andere mogelijkheden voor digitaal ondertekenen zijn online te vinden. De handleiding voor het digitaal ondertekenen met Adobe Acrobat Reader vind je hier

Aanvraag starten

Contact