Realisering speelfilm

Speelfilm - Screen NL - Realisering

Realisering van een majoritaire Nederlandse speelfilm.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal twee speelfilms met een bioscoopuitbreng in Nederland. De producent is niet dezelfde persoon als de regisseur of scenarist van de film.

Bijdrage

  • Maximaal € 500.000 voor de realisering van een speelfilm (met in beginsel een productiebudget van maximaal € 1,2 miljoen) van een debuterend speelfilmregisseur
  • Maximaal € 600.000 voor de realisering van een speelfilm van een regisseur die zijn tweede of volgende speelfilm wil realiseren.

Aanvullende bijdragen:

  • Maximaal € 6.000 voor sales deliveries
  • Maximaal € 6.000 voor audiodescriptie en ondertiteling
  • Maximaal 50% van de totale kosten voor marketing door de producent tot een maximum van € 50.000.

Het bestuur kan besluiten:

  • een toeslag te verlenen die is gebaseerd op de staat van dienst van het Nederlandse creatieve team
  • een matchingbijdrage te verlenen op basis van verkregen selectieve steun van buitenlandse filmfondsen.

Speelfilms in het kader van samenwerkingsprojecten en lowbudgetfilms komen hiervoor niet in aanmerking. Zie hoofdstuk 2.III van het Financieel & Productioneel Protocol.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Procedure

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst onder leiding van het betreffende hoofd de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag. Het subsidiebureau adviseert tevens over de hoogte van een bijdrage. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.


In principe vindt een positieve beoordeling gefaseerd plaats:

Fase 1: Een voornemen tot subsidieverlening

Fase 2: Maximaal 6 maanden na Fase 1 volgt een definitief besluit over de subsidieverlening. Hiervoor moet de aanvrager met een gedegen zakelijke onderbouwing aantonen dat de filmproductie in lijn met de aanvraag gerealiseerd en uitgebracht kan en zal worden.

In Fase 2 kan een aanvullende bijdrage aangevraagd worden voor:

  • de vervaardiging van sales deliveries ten behoeve van internationale verkoop bij een Nederlandse arthouse of crossoverfilm
  • audiodescriptie en ondertiteling om de film via verschillende platforms toegankelijk te maken voor visueel en auditief gehandicapten
  • een tegemoetkoming in de kosten voor marketing en promotie in de realiseringsfase in het geval van een arthouse film.

De financiering van een filmproductie moet volledig gerealiseerd zijn binnen 12 maanden na het voornemen tot subsidieverlening.

Marketing en distributie
Let op: Voor de gefaseerde beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht voor marketing en distributie van de film. Kijk hier voor de Input Distributie. De projectmanager marketing & distributie van het Fonds is vanaf fase 1 betrokken bij de verdere beoordeling.  

Reglementen en protocollen

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Het begrotingsmodel Standaard & Production Incentive sluit aan op het Financieel & Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel. Per 1 maart 2019 zal het begrotingsmodel ook aansluiten op het Financieel & Productioneel Protocol Nederlands Filmfonds.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft een aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal opnieuw in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact