Realisering minoritaire coproductie

Speelfilm - Animatie - Documentaire - Screen NL - Realisering

Realisering van minoritaire coproducties speelfilm, lange animatiefilm of documentaire.

Het Fonds geeft prioriteit aan eigenzinnige, artistieke minoritaire coproducties met gerede kans op internationale festivalselectie en internationale distributie, met een substantiele creatieve en technische inbreng van Nederland.

In aanvulling daarop krijgen aanvragen prioriteit van regisseurs die al eerder geselecteerd zijn op internationale festivals en een release in meerdere landen en Nederland hebben gehad; en projecten waarvan de wederkerigheid op basis van eerdere of toekomstige producties is aangetoond.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van:

  • minimaal één speelfilm met een bioscoopuitbreng in Nederland (aanvraag speelfilm/ lange animatiefilm);
  • minimaal één (lange) documentaire met een bioscoopuitbreng of landelijke televisie-uitzending in Nederland (aanvraag documentaire).

Bijdrage

Speelfilm en lange animatiefilm:
Maximaal € 200.000 voor de realisering van een internationale coproductie waarbij de productiemaatschappij van de Nederlandse minoritaire coproducent de aanvrager is.

Documentaire:
Maximaal € 50.000 voor de realisering van een internationale coproductie waarbij de productiemaatschappij van de Nederlandse minoritaire coproducent de aanvrager is.

Als richtlijn voor de hoogte van de aan te vragen bijdrage, geldt dat deze maximaal 10% bedraagt van het productiebudget. Daarnaast is de bijdrage niet hoger dan de selectieve bijdrage van het fonds in het land van de hoofdproducent. 

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Procedure

Filmconsulenten Screen NL en de Commissie minoritaire coproducties dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. Van de commissie nemen telkens drie leden deel aan een commissievergadering, onder voorzitterschap van het hoofd Screen NL. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst onder leiding van het betreffende hoofd de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag en adviseert over de hoogte van een bijdrage. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.


De Commissie Selectieve Minoritaire Coproducties  bestaat uit de volgende leden: Iwana Chronis, Jan van Aert , Marta Parlatore en Maarten Mulder, waarvan telkens drie leden aan een commissievergadering deelnemen, onder voorzitterschap van het hoofd Screen NL.


De financiering van een filmproductie moet volledig gerealiseerd zijn binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft een aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal opnieuw in te dienen.

Let op: Wanneer voor de financiering van het project zowel selectieve fondssteun als Film Production Incentive noodzakelijk zijn, dan kunt u uw aanvraag voor Film Production Incentive pas indienen nadat er beschikt is voor selectieve steun. Klik hier voor meer informatie.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten