Realisering lange documentaire

Documentaire - Screen NL - Realisering

Realisering van een Nederlandse majoritaire documentaire van langer dan 70 minuten.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één lange documentaire met een bioscoopuitbreng in Nederland. De producent is niet dezelfde persoon als de regisseur van de documentaire.

Het Fonds geeft voorrang aan projecten van ervaren regisseurs. In het Algemeen Reglement en het Deelreglement Realisering staan in de betreffende artikelen over de aanvrager nadere voorwaarden.

Bijdrage

Bijdrage debuutfilm:

  • Maximaal € 110.000 voor de realisering van een documentaire van een regisseur die zijn eerste lange documentaire wil realiseren, inclusief het geoormerkte bedrag voor audiodescriptie en ondertiteling om films via alle platforms toegankelijk te maken voor visueel en auditief gehandicapten. 

Bijdrage vanaf tweede documentaire:

  • Maximaal € 200.000 voor de realisering van een documentaire van een regisseur die zijn tweede of volgende lange documentaire wil realiseren, inclusief het geoormerkte bedrag voor audiodescriptie en ondertiteling om films via alle platforms toegankelijk te maken voor visueel en auditief gehandicapten. 

Aanvullende bijdragen;

  • Maximaal € 6.000 voor sales deliveries, waaronder een internationale press kit - internationale sales
  • Maximaal 75% van de totale kosten voor de marketing en bijbehorende promotie tot een maximum van € 20.000 voor de kosten die de productiemaatschappij voor haar rekening neemt.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Procedure

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst onder leiding van het betreffende hoofd de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.


In principe vindt een positieve beoordeling gefaseerd plaats:

Fase 1: Een voornemen tot subsidieverlening.

Fase 2: Maximaal 9 maanden na Fase 1 volgt een definitief besluit over de subsidieverlening. Hiervoor moet de aanvrager met een gedegen zakelijke onderbouwing aantonen dat de filmproductie in lijn met de aanvraag gerealiseerd en uitgebracht kan en zal worden.

Vanaf Fase 2 kan een aanvullende bijdrage verleend worden voor:

  • de vervaardiging van sales deliveries waaronder een international press kit t.b.v. internationale sales;
  • marketing in de realiseringsfase.

De financiering van een filmproductie dient volledig gerealiseerd te zijn binnen 12 maanden na het voornemen tot subsidieverlening.

Marketing en distributie
Let op: Voor de gefaseerde beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht voor marketing en distributie van de film. Klik hier voor de Input Distributie. De projectmanager marketing & distributie van het Fonds is vanaf fase 1 betrokken bij de verdere beoordeling.  

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft een aanvrager de mogelijkheid om een realiseringsaanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal opnieuw in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Hebt u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact