Ontwikkeling korte animatie

Animatie - Korte film - New Screen NL - Ontwikkeling

Aanvragen is mogelijk voor de volgende fasen van ontwikkeling:

• treatment
• scenario
• (moving) storyboard, artwork
• scriptcoach/adviseur
• preproductie

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar of langer in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk en ervaring op het gebied van animatie.

In principe is de producent niet de regisseur of scenarist van de film. Alleen wanneer de beoogde fondsbijdrage voor realisering lager is dan € 30.000 kan een regisseur die zijn of haar film zelf produceert ook zelf een ontwikkelingsaanvraag indienen. De regisseur moet dan wel aantoonbare productie-ervaring hebben op het gebied van korte animatie. Eerdere producties die in het kader van een opleiding, wedstrijd of zelfeducatie tot stand kwamen, worden daarbij buiten beschouwing gelaten.

Bijdrage

  • Maximaal € 15.000 voor treatment, scenario, storyboard, artwork en preproductie
  • Maximaal € 2.500 voor een scriptcoach

Producent : max. 17,5% aan producersfee & overhead over de door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten

Op basis van een gedegen werkplan kan, met het oog op de uitwerking van het scenario, ook een extra bijdrage beschikbaar gesteld worden voor:

  • creatieve of technische experts c.q. heads of department;
  • het maken van eerste animatietests en/of het doen van onderzoek naar animatiestijl.

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Doe de ideecheck

Producenten die overwegen een aanvraag voor de ontwikkeling van een nieuw filmplan in te dienen kunnen eenmalig en voorafgaand aan de aanvraag een informele ideecheck bij een filmconsulent doen. Een ideecheck wordt online ingevuld, is geen formele aanvraag, en is bedoeld om een eerste reactie te krijgen van een filmconsulent op het beoogde filmplan. Een producent kan maximaal twee projecten gelijktijdig voor een ideecheck voorleggen. De Ideecheck kan het hele jaar worden ingediend.

Om de Ideecheck te doen, kies In Frame Account: Organisatie, dan Categorie: Ideecheck en vervolgens het gewenste Deelreglement. In beginsel komt de filmconsulent binnen vijftien werkdagen met een reactie. Doe de Ideecheck in Frame.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen voor ontwikkeling van korte animatiefilmplannen kunnen het hele jaar worden ingediend.


Procedure

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst onder leiding van het betreffende hoofd de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee werkdagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen. Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact