Ontwikkeling Onderzoek & Experiment

Onderzoek & Experiment - Korte film - New Screen NL - Ontwikkeling

Ontwikkeling van een korte of lange film die binnen de verschillende genres onderzoekend en/of grensverleggend is, of een experimentele of kunstzinnige film.

Aanvragen is mogelijk voor de volgende fasen van ontwikkeling:
• scenario of storyboard
• eerst proefopnamen (indien noodzakelijk)
• scriptcoach/adviseur

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER, of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk en ervaring op het gebied van onderzoek & experiment. In principe is de producent niet de regisseur of scenarist van de film. In het Algemeen Reglement en het Deelreglement Ontwikkeling staan in de betreffende artikelen over de aanvrager nadere voorwaarden.

Uitzondering:
Wanneer de beoogde fondsbijdrage voor ontwikkeling en eventuele realisering bij elkaar opgeteld lager is dan € 30.000 kan, onder de voorwaarde dat de aanvrager naar het oordeel van het bestuur genoeg aantoonbare productie-ervaring op het gebied van onderzoek & experiment heeft, worden afgeweken van het voorschrift dat de aanvrager een productiemaatschappij moet zijn. 

Bijdrage

  • Maximaal € 10.000 voor de ontwikkeling van een plan voor een film in de categorie Onderzoek & Experiment dan wel noodzakelijke eerste proefopnamen.
  • Maximaal € 5.000 voor een externe scriptcoach/adviseur
  • In voorkomend geval kan een startsubsidie voor de maker van maximaal € 5.000 worden verleend, te verrekenen met een eventuele bijdrage voor ontwikkeling in een volgend stadium.

Wanneer de filmconsulent het idee heeft dat verdere uitwerking van het plan zinvol is, maar de aanvraag voor ontwikkeling te vroeg is ingediend kan in voorkomend geval een voorschot van maximaal € 5.000 op de ontwikkeling als startsubsidie toegekend worden.

Op basis van een gedegen werkplan, kan er voor de uitwerking van het scenario of storyboard een extra bijdrage aangevraagd worden voor creatieve of technische experts. 

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Doe de ideecheck

Producenten die overwegen een aanvraag voor de ontwikkeling van een nieuw filmplan in te dienen kunnen eenmalig en voorafgaand aan de aanvraag een informele ideecheck bij de filmconsulenten doen. Een ideecheck wordt online ingevuld en is bedoeld om een eerste reactie te krijgen op het beoogde filmplan. Een producent kan maximaal twee projecten gelijktijdig voor een ideecheck voorleggen. De Ideecheck kan het hele jaar worden ingediend, alleen met een organisatieaccount in Frame.

Om de Ideecheck te doen, kies In Frame Account: Organisatie, dan Categorie: Ideecheck en vervolgens het gewenste Deelreglement. In beginsel komt de filmconsulent binnen vijftien werkdagen met een reactie. Doe de Ideecheck in Frame.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen voor ontwikkeling kunnen het hele jaar worden ingediend.


Procedure

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst de productionele en zakelijke aspecten. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Veelgestelde vragen

Ik ben beginnend filmmaker. Waar vind ik meer informatie over de mogelijkheden om aan te vragen bij het Filmfonds?

Kijk eens bij de subsidiewijzer op deze website. Of lees de flyer Talent Telt! met een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor talentontwikkeling.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.Aanvraag starten

Contact