Distributie Nederlandse Filmproductie in Nederland

Documentaire - Speelfilm - Animatie - Korte film - Selective Funding - Distributie

Nederlandse speelfilms, lange animatiefilms en documentaires (majoritaire filmproducties en minoritaire coproducties) die met een reguliere realiserings- of afwerkingsbijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor prints & advertising ten behoeve van de bioscoopuitbreng in Nederland dan wel in uitzonderlijke gevallen de non-theatrical release.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een filmdistributeur die gedurende tenminste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag op continue basis films heeft uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters.

Of in uitzondering hierop een productiemaatschappij in samenwerking met een filmmarketing– of publiciteitsbureau of filmdistributeur de film uitbrengen, mits de bioscoopuitbreng en non-theatrical release gericht op de specifieke doelgroep aantoonbaar is gegarandeerd.

Bijdrage

Basisbijdrage marketing & distributie:

 • Maximaal € 25.000 voor een majoritaire filmproductie in de categorie speelfilm, lange animatiefilm of documentaire. Voor een kinder- of jeugdspeelfilm (inclusief lange animatiefilm) bedraagt het maximum € 40.000.
 • Maximaal € 10.000 voor een speelfilm of documentaire die een reguliere bijdrage in de vorm van afwerking of minoritaire coproductie ontving.
  Wanneer de minoritaire coproductie is geselecteerd voor een programma van een internationaal filmfestival zoals genoemd in de lijst Internationale Filmfestivals – Distributiebijdrage minoritaire coproducties (hoofdstuk 7, Financieel & Productioneel Protocol van het Filmfonds), kan een bijdrage van maximaal € 25.000 aangevraagd worden;
 • Een korte film die als voorfilm wordt vertoond bij een hoofdfilm met een bioscoopuitbreng, kan voor een nader te bepalen bijdrage in aanmerking komen.

Maximaal 15% van het budget voor prints & advertising mag besteed worden aan (ingehuurd) personeel en overhead van de filmdistributeur. Minimaal 20% van de begrote kosten voor marketing, prints & advertising moet aantoonbaar door de aanvrager gedekt worden. De basisbijdrage van het Fonds hoeft niet uit exploitatie-inkomsten te worden terugbetaald.

Steunmaatregelen Distributie COVID-19

Extra bijdrage hernieuwde uitbreng

Maximaal € 10.000-25.000 als aanvullende bijdrage op de reeds verleende basisbijdrage bij noodgedwongen hernieuwde distributie en marketing van een  Nederlandse majoritaire speelfilm of bioscoopdocumentaire die met de start van de uitbreng vanaf maart 2020 getroffen is door de plotselinge sluiting van bioscopen en filmtheaters. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van onderbouwing en herzien uitbrengplan. Ook deze extra bijdrage hoeft niet uit exploitatie-inkomsten te worden terugbetaald.

Verhoging distributiebijdrage voor een uitbreng op basis van matching

 • Bij een budget voor prints & advertising van € 50.000 of meer kan de filmdistributeur- op basis van matching van de eigen investering in P&A - een aanvullende distributiebijdrage tot maximaal € 100.000 aanvragen voor een Nederlandse majoritaire speelfilm, lange animatiefilm of documentaire die met een reguliere realiseringsbijdrage van het Fonds tot stand is gekomen.

Maximaal 15% van de fondsbijdrage in het kader van de steunmaatregelen mag besteed worden aan (ingehuurd) personeel en overhead, tot een max bedrag ad € 8.000.
De Steunmaatregelen Distributie gelden voor filmproducties die in de periode maart 2020 t/m juni 2021 worden uitgebracht. 

Alle richtbedragen vind je in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een Verhoging van de basis distributiebijdrage voor een uitbreng op basis van matching gelden de volgende voorwaarden:

 1. Het budget voor prints & advertising bedraagt minimaal € 50.000;
 2. De distributiebijdrage van het Filmfonds wordt minimaal met eenzelfde bedrag gematcht door de distributeur;
 3. Het onderliggende marketing- & distributieplan dient naar het oordeel van het Filmfonds te overtuigen;
 4. Het Filmfondsbedrag dat de basisbijdrage overstijgt dient gelijk aan de terugbetaling van de eigen P&A investering en naar rato uit exploitatie-inkomsten terugbetaald te worden aan het Fonds. Terugbetaling hoeft alleen uit exploitatie-inkomsten vanuit bioscoopuitbreng. Het terugbetaalde bedrag is niet revolverend;
 5. De filmdistributeur verzekert het Filmfonds dat de producent op de hoogte is van het releaseplan en de filmdistributeur komt verdere afspraken wat betreft investeringen en afdrachten aan filmproducties na;
 6. Uiterlijk acht maanden na de bioscoopuitbreng volgt een eindafrekening over de gerealiseerde kosten voor prints & advertising, waarbij de filmdistributeur tevens een evaluatie van de bioscoop- en verdere uitbreng inlevert bij het Filmfonds. Het kostenoverzicht moet vergezeld gaan van de betreffende betaalde facturen van de p/a kosten. Bij een Filmfondsbijdrage van € 75.000 of meer wordt de eindafrekening voorzien van een controleverklaring van een accountant.
 7. Op basis van de eindafrekening wordt de definitieve Filmfondsbijdrage vastgesteld en vindt eventuele verrekening plaats.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Indienen voor een basisbijdrage marketing & distributie kan vanaf het moment dat een realiseringsbijdrage (fase 2) of afwerkingsbijdrage definitief is verleend tot uiterlijk zes weken voor aanvang van de theatrical en non - theatrical release waarvoor een financiële bijdrage wordt aangevraagd. De releasedatum moet vast staan.

Procedure

De projectmanager Distributie & Marketing en het Subsidiebureau toetsten de kwaliteit van het uitbrengplan en de zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

Voor de Steunmaatregelen Distributie geldt een versnelde procedure waarbij zo snel mogelijk een besluit genomen wordt op de aanvraag.

Subsidie aanvragen

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Start je aanvraag vervolgens via onderstaande knop.

Aanvraag starten

Contact