Bioscoopuitbreng in Nederland

Documentaire - Speelfilm - Animatie - Screen NL - Distributie

Nederlandse speelfilms, documentaires en minoritaire coproducties die met een reguliere realiserings- of afwerkingsbijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor prints & advertising.

Wie komt in aanmerking?

Een filmdistributeur of een productiemaatschappij in samenwerking met een filmmarketing– of publiciteitsbureau of filmdistributeur, mits de landelijke theatrical en non theatrical release aantoonbaar is gegarandeerd. De regeling geldt voor door het Fonds selectief gesteunde films die met de start van de uitbreng vanaf maart 2020 getroffen zijn door de plotselinge sluiting van bioscopen en filmtheaters.

Bijdrage

Basisbijdrage marketing & distributie:

 • Maximaal € 25.000 voor een speelfilm of documentaire, of
 • Maximaal € 40.000 voor een kinder- en jeugdfilm die een reguliere realiseringbijdrage ontving;
 • Maximaal € 10.000 voor een speelfilm of documentaire die een reguliere bijdrage in de vorm van afwerking of minoritaire coproductie ontving;
 • Een korte film die als voorfilm wordt vertoond bij een hoofdfilm met een bioscoopuitbreng kan voor een nader te bepalen bijdrage in aanmerking komen.

Maximaal 15% van de fondsenbijdrage mag besteed worden aan zowel eigen - als ingehuurd personeel en overhead. Minimaal 20% van de begrote kosten voor marketing, prints & advertising moet aantoonbaar door de aanvrager gedekt worden. De basisbijdrage van het Fonds dient ter dekking van de eerste kosten van de uitbreng (P&A) en hoeft niet uit exploitatie-inkomsten te worden terugbetaald.

Steunmaatregelen Distributie (COVID-19):

 • Extra bijdrage hernieuwde uitbreng

  • Maximaal € 10.000-25.000 als aanvullende bijdrage op de reeds verleende basisbijdrage bij noodgedwongen hernieuwde distributie en marketing van een  Nederlandse majoritaire speelfilm of bioscoopdocumentaire die met de start van de uitbreng vanaf maart 2020 getroffen is door de plotselinge sluiting van bioscopen en filmtheaters. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van onderbouwing en herzien uitbrengplan. Ook deze extra bijdrage hoeft niet uit exploitatie-inkomsten te worden terugbetaald.
 • Verhoging distributiebijdrage voor een uitbreng op basis van matching

  • Bij een budget voor prints & advertising van € 50.000 of meer kan de filmdistributeur  - op basis van matching van de eigen investering in P&A - een aanvullende distributiebijdrage tot maximaal € 100.000 aanvragen voor een Nederlandse majoritaire speelfilm of bioscoopdocumentaire.

Maximaal 15% van de fondsbijdrage in het kader van de steunmaatregelen mag besteed worden aan (ingehuurd) personeel en overhead, tot een max bedrag ad € 8.000.
De Steunmaatregelen Distributie gelden voor filmproducties die in de periode maart 2020 t/m maart 2021 worden uitgebracht. 

Alle richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2, onderdeel IV van het Financieel en Productioneel Protocol.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een Verhoging van de basis distributiebijdrage voor een uitbreng op basis van matching gelden de volgende voorwaarden:

 1. Het budget voor prints & advertising bedraagt minimaal € 50.000;
 2. De distributiebijdrage van het Fonds wordt minimaal met eenzelfde bedrag gematcht door de distributeur;
 3. Het onderliggende marketing- & distributieplan dient naar het oordeel van het Fonds te overtuigen;
 4. Het fondsbedrag dat de basisbijdrage overstijgt dient gelijk aan de terugbetaling van de eigen P&A investering en naar rato uit exploitatie-inkomsten terugbetaald te worden aan het Fonds. Terugbetaling hoeft alleen uit exploitatie-inkomsten vanuit bioscoopuitbreng. Het terugbetaalde bedrag is niet revolverend;
 5. De filmdistributeur verzekert het Fonds dat de producent op de hoogte is van het releaseplan en de filmdistributeur komt verdere afspraken wat betreft investeringen en afdrachten aan filmproducties na;
 6. Uiterlijk acht maanden na de theatrical release volgt een eindafrekening over de gerealiseerde kosten voor prints & advertising, waarbij de filmdistributeur tevens een evaluatie van de bioscoop- en verdere uitbreng inlevert bij het Fonds. Het kostenoverzicht moet vergezeld gaan van de betreffende betaalde facturen van de p/a kosten. Bij een fondsbijdrage van € 75.000 of meer wordt de eindafrekening voorzien van een controleverklaring van een accountant.
 7. Op basis van de eindafrekening wordt de definitieve fondsbijdrage vastgesteld en vindt eventuele verrekening plaats.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Indienen voor een basisbijdrage marketing & distributie kan vanaf het moment dat een realiseringsbijdrage (fase 2) of afwerkingsbijdrage definitief is verleend tot uiterlijk zes weken voor aanvang van de theatrical en non theatrical release waarvoor een financiële bijdrage wordt aangevraagd. De releasedatum moet vast staan.

In het kader van de Steunmaatregelen Distributie kunnen aanvragen gedaan worden zonder dat de releasedatum vaststaat. 

Procedure

De Projectbegeleider toetst onder leiding van de Projectmanager Distributie & Marketing de kwaliteit van het uitbrengplan en de zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

Voor de Steunmaatregelen Distributie geldt een versnelde procedure waarbij zo snel mogelijk een besluit genomen wordt op de aanvraag.

Reglementen en protocollen

Let op: vanaf 1 maart 2019 is er een nieuw Begrotingsmodel marketing en distributie. Alleen aanvragen met dit begrotingsmodel worden in behandeling genomen. 

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Subsidie aanvragen

Aanvragen voor een basisbijdrage marketing & distributie kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een (digitaal) ondertekend (papieren) exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee werkdagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen.
Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen

Aanvragen voor Steunmaatregelen Distributie (COVID-19) kunnen schriftelijk worden ingediend bij de afdeling.

Aanvraag starten

Contact