Bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film of -documentaire in Nederland

Speelfilm - Documentaire - Selective Funding - Distributie

*Let op: de deadline van 25 maart 2021 is verschoven naar donderdag 15 april 2021.

Nederlandse filmdistributeurs kunnen een projectsubsidie aanvragen voor de bioscoopuitbreng van een buitenlandse arthouse film of documentaire in Nederland, die geselecteerd is op een internationaal filmfestival.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een filmdistributeur die gedurende tenminste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag op continue basis films heeft uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters.

Bijdrage

Alle richtbedragen staan in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

 • Maximaal € 25.000 per projectsubsidie.

Maximaal 15% van de Filmfondsbijdrage mag besteed worden aan (ingehuurd) personeel en overhead. Minimaal 20% van de begrote kosten voor marketing, prints & advertising moet aantoonbaar door de aanvrager gedekt worden.

Er zijn maximaal zes projectsubsidies per jaar beschikbaar. Het subsidieplafond voor de bioscoopuitbreng van buitenlandse arthouse films en -documentaires in Nederland bedraagt € 150.000 per jaar.

Voorwaarden

Een filmdistributeur kan voor deze projectsubsidie in aanmerking komen indien:

 • de buitenlandse arthouse film of -documentaire een uitgesproken, artistieke, kwalitatieve en onderscheidende internationale filmproductie is, met een toegevoegde waarde voor de filmcultuur in Nederland;
 • de film of documentaire waarvoor de aanvraag is ingediend geselecteerd is geweest voor een toonaangevend internationaal filmfestival, zoals opgenomen in de lijst Internationale Filmfestivals  Internationale festivalselectie & Buitenlandse arthouse film en documentaires (hoofdstuk 7, Financieel & Productioneel Protocol van het Filmfonds) uiterlijk 1 jaar voorafgaand aan de indiendatum;
 • de film niet in sub-distributie wordt uitgebracht;
 • het marketing- en distributieplan met bijbehorende marketing- & distributiebegroting en onderliggende garanties omtrent de bioscoopuitbreng en non theatrical release van zodanige kwaliteit is, dat naar het oordeel van het bestuur sprake is van een haalbare, doordachte en realistische publieksbenadering op basis waarvan de filmproductie nationaal een optimaal bereik zal hebben.
 • de uitbrengdatum van de buitenlandse arthousefilm niet eerder dan 8 weken na de indiendatum gepland staat.

De bijdrage van het Filmfonds moet aantoonbaar in de marketing en promotie, en prints & advertising van de buitenlandse arthouse film of -documentaire geïnvesteerd worden. Bij de filmproducties waarbij het productiebudget bovengemiddeld is ten op zichte van Nederlandse filmproducties zal dit in de overwegingen meegenomen worden.

Deadline

Per jaar zijn er drie indienrondes. Per indienronde mag iedere filmdistributeur  1 aanvraag indienen. Per ronde kunnen maximaal twee projectsubsidies worden toegekend. Een distributeur komt op grond van deze regeling per kalenderjaar voor maximaal twee projectsubsidies in aanmerking.

Op de dag van de deadline vóór 17.00 uur.

Let op: In verband met de looptijd van de aanvraag dient de uitbrengdatum niet eerder dan 8 weken na de indiendatum gepland te staan. In verband met de onzekerheid rondom de heropening van de bioscopen, geldt dit niet voor de deadline van 15 april: in deze periode geldt de uitzondering dat een release niet eerder dan 6 weken (in plaats van 8 weken) na de deadline gepland mag staan.

Procedure

De adviescommissie draagt samen met de projectmanager marketing en distributie zorg voor de inhoudelijke beoordeling van/en advisering over aanvragen. De afdeling Subsidiebureau toetst de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.  

Subsidie aanvragen

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Start je aanvraag vervolgens via onderstaande knop.

Aanvraag starten

Contact