Netherlands Film Production Incentive

Speelfilm - Documentaire - Animatie - Incentive - Realisering

Financiële bijdrage – in de vorm van een 30% cash rebate voor aantoonbaar bestede en kwalificerende Nederlandse productiekosten – voor speelfilms, lange documentaires en lange animatiefilm. Met de Film Production Incentive beoogt het Fonds een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die in de zeven jaar voorafgaand aan de aanvraag hoofdverantwoordelijk is geweest voor:

het realiseren van minimaal twee filmproducties met een bioscoopuitbreng in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland
of
het realiseren van één filmproductie met een bioscoopuitbreng, mits de betreffende producent onder hoofdverantwoordelijkheid van een andere productiemaatschappij een trackrecord heeft opgebouwd dat naar het oordeel van het bestuur vergelijkbaar is met het hierboven bepaalde.

De betreffende film(s) moeten minimaal een bioscoopuitbreng in Nederland gehad hebben.

Welke projecten komen in aanmerking?

  • Films met een budget van minimaal 1 miljoen voor een speelfilm of lange animatiefilm en € 250.000 voor een lange documentaire.
  • De hoogte van de kwalificerende kosten is minimaal € 100.000.
  • Tenminste 50% van het productiebudget moet bij aanvraag onvoorwaardelijk en aantoonbaar zijn toegezegd door derden.

In het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland staan de nadere vereisten voor de aanvrager en de aanvraag beschreven.

Bijdrage

  • maximaal € 1 miljoen per aanvraag
  • maximaal € 2 miljoen per jaar per aanvragende productiemaatschappij

De bijdrage is een  30% cash rebate voor aantoonbaar bestede en kwalificerende Nederlandse productiekosten. Het subsidieplafond voor 2017 is  €19,25 miljoen, plus de vrijval uit de periode juli 2014 - december 2016. Per aanvraagronde worden als eerste alle internationale coproducties gehonoreerd tot maximaal 70% van het budget.

Procedure

Toetsing van aanvragen geschiedt op basis van strikte financiële, juridische en zakelijke criteria en met behulp van een puntensysteem. Voor 2016 is het minimum aantal punten vastgesteld op 75.

Mocht de aanvrager overwegen tevens één of meerdere financiële bijdrage(n) in het kader van (een) andere regeling(en) van het Fonds aan te vragen dan is het, gezien de koppeling met bestedingen bij de Film Production Incentive, van belang dat deze aanvraagmogelijkheden eerst worden benut.

Er kan geen aanvraag ingediend worden voor de Netherlands Film Production Incentive als het Fonds nog een beslissing moet nemen over een ingediende aanvraag voor dezelfde filmproductie bij een andere regeling van het Fonds.Lees de hoofdlijnen van de regeling.

Het Hoofd Production Incentive en de productiebeheerder toetsen de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag, waarna de directeur/bestuurder beslist over de aanvraag. Uitslag volgt doorgaans binnen acht tot tien weken.

Toelichting op wijzigingen Film Production Incentive per 1-1-2017

Artikel 6 Vereisten aanvraag
- Bij de aanvraag moet een recente jaarrekening in plaats van een jaarverslag worden aangeleverd.
- Bij een minoritaire coproductie hoeft niet langer van de betrokken buitenlandse hoofdproducent een jaarverslag met een goedkeurende accountantsverklaring bij de aanvraag te worden overgelegd.

Artikel 7 Algemene vereisten
- Minoritaire internationale coproducties moeten minimaal een bioscoopuitbreng hebben in het land van de hoofdproducent en een (non) theatrical release in Nederland.
- Bij aanvraag moet 50% van de benodigde financiering van de productiekosten onvoorwaardelijk en aantoonbaar zijn toegezegd door derden in de vorm van bestuursbesluiten en/of schriftelijke financiële toezeggingen.

Artikel 13 Verplichtingen ontvanger van de financiële bijdrage
De verplichting in lid 2 sub a houdt in, dat binnen een termijn van uiterlijk 6 maanden na verlening van de bijdrage dan wel voorafgaande aan de eerste opnamedag alle definitieve schriftelijke stukken zijn overgelegd.

Artikel 17 Verantwoording
De eisen met betrekking tot de verantwoording van de financiële bijdrage zijn verder verduidelijkt. In principe kunnen bij de eindafrekening geen open orders meer bestaan.

2.1 Puntensysteem / Categorie Speelfilm
De puntentelling is ongewijzigd gebleven maar op enkele punten geactualiseerd.
- Bij 1.10 (visual effects supervisor) is het percentage aangepast naar 7,5% omdat dit aansluit op de praktijk.
- Ten aanzien van 1.11(composer-orchestra / musicians) moet de meerderheid voldoen aan de criteria.
- Bij punt 3.2 is ‘actor/ actress’ gewijzigd in ‘leading actor/ actress’

 

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten