Spring naar inhoud Spring naar footer

Toelichting veranderingen reglementen per 1 januari 2023

Per 1 augustus 2022 zijn de eerder aangekondigde wijzigingen in de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (Stimuleringsmaatregel) in werking getreden. De meeste wijzigingen waren specifiek gericht op de Stimuleringsmaatregel zoals de verbreding van de regeling naar high end series, de verhoging van het financieringspercentage en het bepalen van de periode voor de theatrale uitbreng, maar er waren ook wijzigingen die van invloed zijn op de andere reglementen van het Fonds.

Met de wijzigingen in de reglementen per 1 januari 2023 zijn de reglementen van het Fonds weer met de Stimuleringsmaatregel in lijn gebracht. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gelijktrekken van definities zoals voor ‘bioscoopuitbreng’ en ‘eindexploitant’ en een eenduidige toepassing van terminologie zoals ‘subsidie’.

Algemeen Reglement

Uitgaande van cultuursubsidie en het stimuleren van een onafhankelijke creatieve filmsector staat de onafhankelijkheid van zowel de aanvrager als de betreffende filmproductie of filmactiviteit centraal bij het Fonds. Ter behoud van een gezonde balans waarbij mediabedrijven investeren in producties en daarbij rechten verwerven, maar gelijktijdig de creatieve en financieel-zakelijke autonomie van de onafhankelijke filmsector geborgd blijft, is het Algemeen Reglement op dat punt aangepast. Gelijk aan de Stimuleringsmaatregel gaat het om bepalingen waarbij de creatieve en zakelijke beslissingsbevoegdheid en autonomie ten aanzien van inhoud en productie helder afgebakend worden en wat dat betekent voor zichtbaarheid en de verdere mogelijkheden voor vertoning en exploitatie.

Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Bij de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland is, op een enkele tekstuele aanpassing na, alleen de kwalificatietoets op één punt aangepast. Na overleg met de producentenverenigingen is de formulering rond de interne doorbelasting van gespecialiseerd personeel verduidelijkt. In beginsel kwalificeren leidinggevende en specialistische functies die noodzakelijk zijn voor het uitvoerende productieproces- ook als de medewerkers in dienst zijn van de aanvrager. Een nadere uitwerking en onderbouwing zal onderdeel zijn van het Financieel & Productioneel Protocol en het aanvraagproces.

Deelreglementen

Het deelreglement Distributie is eveneens in overeenstemming gebracht met de definities en terminologie die geldt voor andere reglementen. Daarnaast is de definitie van ‘filmtheater’ verduidelijkt. Gezien de Garantieregeling Pandemie gecontinueerd kon worden behouden we in het deelreglement Realisering de mogelijkheid om op grond daarvan een aanvullende subsidie te verlenen.