Publicatie & onderzoek

Publicatie
Een eenmalige of incidentele publicatie over films en filmmakers uit Nederland die van belang is voor de Nederlandse filmcultuur en die als doel heeft het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van film in binnen- en buitenland.

Onderzoek
Toegepast onderzoek dat voor de Nederlandse filmsector van belang is. Het gaat om onderzoek naar (economische) kerncijfers en /of nieuwe financieringsinstrumenten en/of vormen van distributie. De onderzoeksresultaten moeten openbaar gemaakt worden.

Wie komt in aanmerking?

Rechtspersonen of natuurlijke personen met professionele kennis en ervaring op het gebied van publicaties of onderzoek.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Bijdrage

Alle richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol. Een bijdrage wordt per geval bepaald tot maximaal 75% van de totale kosten.

Procedure

De projectbegeleider filmactiviteiten van het Fonds draagt onder verantwoordelijkheid van de projectmanager talentontwikkeling en filmactiviteiten zorg voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling en advisering van aanvragen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn.  

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmactiviteit nog eenmaal in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragenAanvraag starten

Contact