Publicatie & onderzoek

Publicatie
Een incidentele publicatie gericht op de vakinhoudelijke beroepspraktijk van Nederlandse filmprofessionals die als doel heeft het verdiepen en verbreden van de kennisontwikkeling en/of de promotie van de Nederlandse film in het binnen- en buitenland.
Journalistieke artikelen of teksten in een krant of tijdschrift dan wel voor op het internet komen niet voor een subsidie in aanmerking.

Onderzoek
Onderzoek dat voor de Nederlandse filmsector van belang is. Het gaat om onderzoek naar (economische) kerncijfers en /of nieuwe financieringsinstrumenten en/of vormen van distributie. De onderzoeksresultaten moeten openbaar gemaakt worden.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Rechtspersonen of natuurlijke personen met professionele kennis en ervaring op het gebied van publicaties of onderzoek met betrekking tot de filmsector.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Bijdrage

Alle richtbedragen vind je in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol. Een bijdrage wordt per geval bepaald tot maximaal 75% van de totale kosten.

Financiële steun en/of afnamegarantie van tenminste twee andere partijen is verplicht.

Procedure

De projectmanager Talentontwikkeling en Filmactiviteiten zorgt samen met de afdeling subsidiebureau voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling en advisering van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Start je aanvraag vervolgens via onderstaande knop.

Aanvraag starten

Contact